Historia

HISTORIA ODDZIAŁU:

Rok 1997:

Olsztyn - rejestracja Oddziału. Wybór członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. Prezesem Zarządu został wybrany Jerzy Makiel, który pełnił tą funkcje do 2006r.

Rok 2003

28-29 listopad 


Ośrodek Wypoczynkowy - Sarnówek k/Iławy - spotkanie wyjazdowe członków Oddziału Olsztyn i członków Oddziału w Gdańsku


Podczas spotkania odbyło się szkolenie nt "Pierwsza pomoc przed medyczna". Szkolenie prowadził dr med. Witold Gacek - Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z publikacjami proponowanymi przez CIOP - w tym dniu można było je zakupić za 50% ceny.
Na wieczorne spotkanie zaproszono Redaktora Naczelnego ATEST. Ochrona Pracy - Pana Jerzego Knyziaka i Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie Wiesława Matysa. Atrakcja spotkania był przygotowany przez cukiernię Państwa Szczepańskich w Lubawie okolicznociowego tortu z logo OSPS BHP. Wyróżniający się pracownicy służby BHP otrzymali z rąk OIP dyplomu wyróżnienia i symboliczne nagrody.

Rok 2006

17 listopad


Siedziba OIP Olsztyn - Zjazd Nadzwyczajny - w obecności przedstawiciela Zarządu Głównego OSPS BHP Bogdana Baronowskiego i Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie przeprowadzono wybory nowych władz Oddziału. Prezesem Zarządu została wybrana Elżbieta Bożejewicz , V-ce Prezesem Janusz Sibik i Stanisław Rynkowi, sekretarzem Julia Kurczak, skarbnikiem Iwona Zając.
Nowo wybrana Prezes przedstawiła założenia programowe do realizacji przez nowy Zarząd.
Oddział liczył 21 członków, którzy uczestniczyli w Zjeździe Nadzwyczajnym

Rok 2007

Grudzień - siedziba OIP Olsztyn - Wigilia zorganizowana dla członków Oddziału. Na spotkanie zaproszeni zostali Inspektorzy Pracy OIP w Olsztynie i pracownice Działu Higieny Pracy WSSE w Olsztynie. Wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczne a dyskusja odbywała się przy stołach zastawionych potrawami wigilijnymi.

Wrzesień - Klewki k/Olsztyna - spotkanie członków Oddziału z członkami Oddziału w Gdańsku. W trakcie spotkania odbyło się szkolenie nt. "Czynniki chemiczne". Szkolenie zostało przeprowadzone przez Inspektora Pracy OIP Olsztyn oraz Kierownika Działu Higieny WSSE Olsztyn. 
W godzinach wieczornych podczas kolacji była okazja wymienić doświadczenia zawodowe z członkami zaprzyjaźnionego Oddziału w Gdańsku.

Sierpień - Jażdżówki k/ Iławy - spotkanie członków Oddziału mieszkających w Iławie i okolicach wraz z rodzinami. Spotkanie zostało zorganizowane dla chorego wówczas kolegi Zdzisława Jaworskiego. Na spotkanie został zaproszony Okręgowy Inspektor Pracy Wiesław Matys, który wręczył kol. Zdzisławowi Honorową Odznakę za Zasługi dla Ochrony Pracy, przyznaną przez Główną Inspekcję Pracy. Spotkanie upływało w serdecznej atmosferze a członkowie mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami. Korzystając z okazji OIP można było uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące problemy , które pojawiają się w codziennej pracy pracownika służby bhp.

Lipiec - (06.07) - Urząd Wojewódzki - pod patronatem Wojewody Warmińsko Mazurskiego w ramach Kampanii "Mniej dźwigaj", koordynowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i prowadzonej na terenie Europy przez sieć krajowych punktów centralnych, mającą na celu włączenie pracodawców, pracowników, specjalistów bhp, służb prewencyjnych i innych grup społecznych w działania zapobiegające występowaniu zaburzeń i schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, powstających u pracowników w wyniku wykonywanej pracy, OSPS BHP Oddział w Olsztynie wspólnie z CIOP - PIB, OIP Olsztyn, WSSE Olsztyn, ZUS Olsztyn, PFRON Olsztyn zorganizował konferencję "Mniej dźwigaj". 
Zaproszenia skierowane były do pracodawców, pracowników służby bhp, służb prewencyjnych oraz do partnerów społecznych. Konferencja odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim i uczestniczyło w niej około 120 osób. Była to pierwsza tego typu konferencja w tym miecie. Konferencję otworzył Wice - Wojewoda Warmińsko Mazurski, który wyraził zadowolenie z patronatu. W swoim wystąpieniu podkreślił ważnoć problemu schorzenia układu mięniowo-szkieletowego oraz podkreślił rolę stowarzyszeń i organizacji promujących wiedzę na temat zagrożeń i profilaktyki. Konferencję prowadziła Elżbieta Bożejewicz – Prezes OSPS BHP Oddział w Olsztynie. 
Podczas prezentacji tematów przez pracowników CIOP-PIB, uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się o zagrożeniach oraz czynnikach mających szczególny wpływ na powstawanie schorzeń układu mięniowo-szkieletowego jak również o stosowanej w tym zakresie profilaktyce. 
Kierownik Działu Higieny Pracy przy WSSE w Olsztynie przedstawiła dane w zakresie występujących chorób zawodowych w województwie warmińsko - mazurskim, w tym spowodowanych schorzeniami układu mięśniowo - szkieletowym. Inspektorzy Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie zapoznali słuchaczy z zagrożeniami obciążenia układu mięśniowo-szkieletowym występującymi przy wykonywaniu pracy w wybranych zawodach na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.
Pracownik ZUS Olsztyn przedstawił założenia programowe w zakresie upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o profilaktyce, w tym z zagrożeniami związanymi z obciążeniem układu mięśniowo - szkieletowym. Przedstawiciel PFRON Oddział w Olsztynie przedstawiła unijne programy pomocowe przygotowane dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Członkowie OSPS BHP Oddziału w Olsztynie przygotowali 4 prezentacje na temat "Dobrych praktyk", tj. zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w obsługiwanych zakładach, zmierzających do wyeliminowania nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Przedstawione prezentacje uzyskały szerokie uznanie wśród uczestników konferencji. Na zakończenie konferencji głos zabrała Prezes zarządu Głównego OSPS BHP Jadwiga Polaczek, która wyraziła zadowolenie z zaproszenia na tą konferencję jak również podziękowała Oddziałowi w Olsztynie oraz współorganizatorom za organizację konferencji. Do wypowiedzi tej przyłączył się Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie Wiesław Matys, który wspomagał członków Oddziału w organizacji tego przedsięwzięcia.
Podczas konferencji w holu Urzędu Wojewódzkiego ustawione były stoiska CIOP-PIB oraz OIP Olsztyn. Podczas przerwy i po zakończeniu konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z szeroką gamą wydawniczą tych instytucji, uzyskać bezpłatne porady prawne, techniczne i organizacyjne jak również otrzymać bezpłatnie broszury kampanii, materiały edukacyjne, w tym filmy przygotowane przez CIOP - PIB pt. "NAPO". Dla wszystkich uczestników konferencji CIOP - PIB przygotował materiał z prezentacji referatów na konferencji.

Czerwiec - siedziba OIP Olsztyn - spotkanie członków Oddziału W programie Inspektor Pracy OIP przedstawił zmiany w przepisach prawa pracy i bezpieczeństwa pracy. W następnej czśęci spotkania zostały omówione założenia programowe konferencji "Mniej dźwigaj", która odbędzie się w dniu 06.07.2009r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Wśród członków oddziału zostały przydzielone obowiązki w organizacji konferencji.

Maj - siedziba OIP Olsztyn - spotkanie członków Oddziału. W programie kontynuacja szkolenie nt "Szkodliwych czynników biologicznych", które prowadził dr med. Witold Gacek - Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie. Uczestnicy dowiedzieli się jak praktycznie wykonywać ocenę ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami występujących czynników biologicznych.

Styczeń - siedziba OIP Olsztyn - spotkanie członków Oddziału, w programie szkolenie "Szkodliwe czynniki biologiczne" - prowadzone przez Panią Małgorzatę Czerwińską i Bożenę Najdę z Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Olsztynie. Uczestnicy otrzymali bezpłatnie broszury nt czynników biologicznych. W dalszej części spotkania poruszane były sprawy organizacyjne
 

Rok 2008

28 listopada - Obchody regionalne uroczystości Jubileuszu 15-lecia OSPS BHP i 55-lecia powołania Służby BHP.

Centralne obchody uroczystości Jubileuszu 15-lecia OSPS BHP i 55-lecia powołania służby bhp odbyły się 30 wrzenia 2008r. w Sali Kolumnowej przy Sejmie w Warszawie. Jednakże o tym, że w tym roku przypada taki Jubileusz nie wszyscy pracownicy służby bhp wiedzą. Z tego też między innymi powodu Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie przy współudziale z Okręgowym Inspektorem Pracy w Olsztynie po zakończeniu konferencji zaprosiło wszystkich pracowników Służby BHP na regionalne uroczystości. W uroczystościach udział wzięli przedstawicieli instytucji, które na co dzień zajmują się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezes Zarządu Głównego Marek Nościusz w swoim wystąpieniu przedstawił historię powołania służby BHP i podkreślił rolę pracownika służby BHP w zakładzie pracy. Nawiązując do historii powołania służby BHP wskazał jak ważną rolę odegrała ona w utworzeniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Prezes OSPS BHP Oddział w Olsztynie Elżbieta Bożejewicz przedstawiła historię Oddziału. Oddział w Olsztynie został zarejestrowany w Urzędzie Powiatowym w Olsztynie w 1997 roku. Po rocznej przerwie w działalności stowarzyszenia w roku 2007 Oddział aktywnie rozpoczął swoją działalność ze stanem liczebnoci członków 21 osób. Dziś liczy 52 członków. Ze swoją aktywnością członkowie Oddziału wyszli poza szeregi stowarzyszenia. Wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy –PIB w Warszawie, PIP-Okręgowym Inspektoratem w Olsztynie, WSSE w Olsztynie oraz UDT w Olsztynie organizowali konferencję w ramach Kampanii Unijnej w 2007r. "Mniej dźwigaj" i w 2008r. "Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego przy pracach budowlanych". Konferencje te skierowane były do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do instytucji , które na co dzień zajmują się problematyką bezpieczeństwa pracy. Spotkania członków oddziału odbywają się raz w kwartale w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. Każde spotkanie wzbogacone jest przez szkolenie przeprowadzane przez OIP w Olsztynie, WSSE w Olsztynie, UDT w Olsztynie. Podczas uroczystości OIP w Olsztynie zasłużonym pracownikom służby BHP wręczył Dyplomy Uznania a dla aktywnych członków Prezes oddziału podziękowania. Podziękowania od Zarządu Oddziału otrzymali OIP w Olsztynie , WSSE w Olsztynie, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Podziękowania za integrację pracowników służby BHP otrzymał też Makiel Jerzy, który w poprzednich latach pełnił funkcję prezesa Oddziału. Na zakończenie spotkania wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie. Obecni dziennikarze z czasopism zajmujących się tematyką bezpieczeństwa pracy otrzymali od Prezes Oddziału gadżety promujące walory turystyczne ziemi warmińsko - mazurskiej z prośbą promowania tego regionu w tym zakresie a nie jak dotychczas w zakresie niechlubnej statystyki wypadków przy pracy. W godzinach wieczornych odbył się Bal. Na balu obecni byli m.in. przedstawiciele zaprzyjaźnionego Oddziału z Konina. Tomasz Hetke Prezes OSS BHP Oddział w Koninie wręczył Elżbiecie Bożejewicz Prezes Oddziału w Olsztynie symboliczną rzeźbę popiersia konia. A że był to dzień poprzedzający "Andrzejki" nie zabrakło cyganki, która przepowiadała znakomitą przyszłość każdemu, kto tylko zechciał poddać się wróżeniu. 

28 listopada - KONFERENCJA "ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. O CZYM WARTO WIEDZIEĆ" 
OLSZTYN, 28.11.2008r

Konferencja "Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego przy pracach budowlanych", która miała miejsce w Olsztynie w dniu 11.09.2008r. pozostawiła w śród uczestników pewien niedosyt w zakresie wiedzy w stosowaniu środków ochrony indywidualnej. Pokaz stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, prezentowany przez Pana Jacka Sosnowskiego z firmy PROTEKT spowodował , iż wielu pracowników służby bhp uznało, że ciągle jest za mało wiedzy na temat praktycznego zastosowania środków ochrony indywidualnej. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie przy współudziale z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Olsztynie oraz hurtownią artykułów bhp :"ALA" w Olsztynie zorganizowało konferencje "Środki ochrony indywidualnej. O czym warto wiedzieć". Konferencja odbyła się w dniu 28.11.2008r. w Sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i skierowana została do wszystkich pracowników służby BHP z regionu województwa Warmińsko-Mazurskiego i Oddziałów OSPS BHP. Patronat medialny : TVP Olsztyn, "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka", "Atest". Ochrona Pracy, "Praca i Zdrowie", "Przyjaciel przy pracy", "Promotor". Do zaprezentowania praktycznego zastosowania środków ochrony indywidualnej zaproszono przedstawicieli producentów: PROTEKT, FILTER-SERVICE, ROBOD, PELTOR. W pierwszej części konferencji Włodzimierz Łabanowski - Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie przedstawił prawne wymagania stosowania środków ochrony indywidualnej. Szczególną uwagę zwrócił na wymagania dotyczące ogólnych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, ich klasyfikację ze względu na zakres ochrony, podział w zależności od kategorii ryzyka związanego z ich użytkowaniem oraz przedstawił procedurę oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. Inspektor Pracy zwrócił też uwagę na obowiązek konsultacji z pracownikami i ich przedstawicieli wyboru środków ochrony indywidualnej oraz obowiązek pracodawcy w zakresie informowania pracowników o sposobach posługiwania się środkiem ochrony indywidualnej, sposobu użytkowania, Ryszard Szefler przedstawiciel firmy ROBOD przedstawił zarządzanie doborem środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem aktualnych wymagań prawnych i możliwości ekonomicznych. W zakresie praktycznego stosowania środków ochrony indywidualnych dróg oddechowych Adam Jabłoński zwrócił uwagę na obwiązujące normy w stosowaniu środków ochrony dróg oddechowych. Przedstawił procedurę jak prawidłowo dobrać sprzęt ochrony dróg oddechowych. Przy niewłaściwych kompetencjach osób zajmujących się sprzedażą, jak również niekompetencją osób odpowiedzialnych za ich dystrybucje w zakładzie, można spowodować, ze pracownik otrzyma niewłaściwy sprzęt do stosowania, który zamiast chronić pracownika spowoduje niewłaściwe skutki zdrowotne.

Omawiając rodzaje stosowanego sprzętu przedstawiał praktyczne jego zastosowanie. Szczególna uwagę zwrócił na niewłaściwe sposoby przechowywania sprzętu już u dystrybutora oraz niewłaściwe sposoby konserwacji i przechowywania przez samych pracowników, co konsekwencji powoduje zniekształcenia i trudności w dopasowaniu do twarzy tych środków. Przedstawiając kryteria doboru sprzętu filtrującego, omówił istotę rodzaju aerozoli występujących w środowisku pracy oraz poziomu stężenia zanieczyszczenia w środowisku pracy. Stosując np. półmaski filtrujące określenia P1, P2 i P3 są pomocne przy zastosowaniu w zależności od występującego rodzaju zanieczyszczenia. Dokonując pokazu półmaski szczegółowo omówił jej budowę i znaczenie funkcjonalności poszczególnych elementów a następnie zaprezentował niewłaściwe i właściwe jej użycie. Przedstawiciel firmy PROTEKT Jacek Sosnowski prezentując sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości zwracał szczególną uwagę na niewłaściwe sposoby używania sprzętu przez pracowników. Obowiązkiem pracodawcy, który wyposaża pracownika w taki sprzęt jest właściwe przeszkolenie w zakresie użytkowania, konserwowania i przechowywania. Pracownicy np. szelki chroniące przed upadkiem z wysokości, nieświadomie, nieprawidłowo stosują zaczepienia amortyzatorów bezpieczeństwa stosując węzły na zbyt długich linach. Na przykładzie wybranych produktów firmy PROTEKT omówił prawidłowe zastosowanie sprzętu pomocniczego. Uczestnicy konferencji mogli też zobaczyć oferowane nowe produkty takie jak lekkie kaski przemysłowe chroniące przed urazami głowy przy pracach innych niż prace na wysokości, Prezentując hełmy ochronne zwrócił szczególną uwagę na ich wyposażenie umożliwiające ich używanie w różnych warunkach. Regulacje unijne dot. obniżenia poziomu hałasu - ochrona słuchu przedstawił Piotr Bukowicki przedstawiciel firmy PELTOR. Omawiając praktyczne stosowanie wkładek chroniących narządu słuchu przed działaniem hałasu zwrócił uwagę, że tylko prawidłowe ich zastosowanie zapewni komfort bez utraty słuchu. Podobnie jak i przy stosowaniu środków ochrony dróg oddechowych przy prawidłowym doborze istotne znaczenie mają wyniki pomiarów natężenia hałasu. Często pracodawcy zakupują środki ochrony słuchu w sposób przypadkowy. Na zakończenie konferencji Adam Jabłoński przedstawiciel FILTER SERNICE, który jednocześnie pełni funkcje Prezesa Stowarzyszenia Producentów Środków Ochrony Indywidualnej zaproponował uczestnikom przeprowadzenia instruktażu indywidualnego pokazu stosowania środków ochrony indywidualnej w zakładach pracy, gdzie odbiorcą będzie pracownik. Wzbudziło to duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji. Podczas konferencji uczestnicy otrzymywali materiały promujące produkty firm , których przedstawiciele dokonywali prezentacji. Udostępnione były też egzemplarze aktualnego czasopisma wydawnictw, które objęły patronatem medialnym konferencję i regionalne obchody uroczystości Jubileuszu. Również na stoisku PIP - Okręgowego Inspektoratu w Olsztynie można było zapoznać się z aktualną ofertą publikacji PIP. Nadal pozostaje niedosyt i pytanie "jak trafić z tematyką do małych przedsiębiorstw i ich pracodawców", gdzie nagminnie łamie się przepisy w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej, gdzie nadal nie ma świadomości o szkodliwości niewłaściwego zastosowania tych środków.

24 października - Sala narad Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie - spotkanie członków Oddziału z Inspektorami Pracy OIP w Olsztynie. Na spotkaniu przedstawiono nowych członków Oddziału oraz omówiono realizacje konferencji "Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego przy robotach budowlanych", wyjazd do Konina, obchody centralnych uroczystości Jubileuszowych. Dalsza część spotkania była poświęcona przygotowaniom regionalnych uroczystości Jubileuszowych oraz konferencji "Środki ochrony indywidualnej. O czym warto wiedzieć", która odbędzie się w dniu 28.11.2008r. Po konferencji na godz. 15.00 zaplanowano regionalne obchody uroczystości. Na spotkaniu uzgodniono podział obowiązków dla poszczególnych członków Oddziału, którzy będą prowadzić program konferencji i uroczystości.

19 wrzesień - Klub HUTNIK w Koninie - Spotkanie członków Oddziału KONIN i Oddziału Olsztyn. W programie spotkania było m.in. zaprezentowanie działalności Oddziału Konin i Oddziału Olsztyn. Zaproszeni Inspektorzy Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy Odział Terenowy w Koninie przedstawili prawne podstawy oceny ryzyka zawodowego a także stan wypadkowości w powiecie konińskim.
Przedstawiciele Oddziałów zaprezentowali w ramach "dobrych praktyk" zarządzanie oceną ryzyka zawodowego w wybranych przedsiębiorstwach (przedsiębiorstwo budowlane i oczyszczalnia cieków) z powiatu konińskiego i iławskiego. Była to wymiana doświadczeń z zakresu sposobu prowadzenia oceny ryzyka zawodowego jak również zarządzania ryzykiem zawodowym występującym na stanowiskach pracy.
W godzinach wieczornych do spotkania dołączył Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP Marek Nociusz, który przedstawił wszystkim plan pracy Zarządu Głównego do zrealizowania jeszcze w tym półroczu. Podczas wspólnej kolacji dyskusji nie było końca. Zawiązały się przyjaźnie pomiędzy członkami obydwu oddziałów, wymiana wizytówek i zapewnienia, że będą one wieczne jak symbol czapli, której rzeźbę wręczyła Prezes Oddziału w Olsztynie Prezesowi Oddziału w Koninie.
Członkowie Oddziału w Olsztynie otrzymali szereg gadżetów przygotowanych przez oddział w Koninie. Między innymi każdy otrzymał książkę "Konin", z której można dowiedzieć się o bogatej historii tego miasta.

11 wrzesień - Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Konferencja "Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego przy robotach budowlanych". Oddział w Olsztynie, przy współpracy z : Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym, pełniącym rolę krajowego punktu Agencji, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Olsztynie, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie, Urzędem Dozoru Technicznego Oddział w Olsztynie zorganizował kolejną konferencje w ramach Ogólnopolskiej kampanii społecznej RYZYKO ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE organizowanej w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zaproszenia na konferencję były skierowane m. in. do firm budowlanych działających na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego, pracowników służby BHP, instytucji, które na co dzień zajmują się bezpieczeństwem pracy oraz do producentów sprzętu i środków ochrony indywidualnej. To była okazja dla pracodawców, ich pracowników i pracowników służb bhp do konfrontacji stosowania prawidłowych środków.
Uczestnicy konferencji dowiedzieli się o idei Kampanii Europejskiej "Ocena Ryzyka zawodowego", zagrożeniach związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w tym związanych z występowaniem czynników biologicznych, o obowiązujących przepisach w zakresie wymaganych uprawnień do obsługi sprzętu budowlanego oraz o przyczynach najczęciej występujących wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych przy realizacji różnorodnych prac budowlanych, a także o prawidłowym stosowaniu sprzętu i środków ochrony indywidualnej. 
Jak na każdej konferencji Kampanii Europejskiej prezentowane były "dobre praktyki". Pracownicy służby bhp z dwóch firm budowlanych w ramach "dobrych praktyk" przedstawili sposoby oceny i zarządzania ryzykiem zawodowym w swoich firmach. Na zakończenie konferencji przedstawiciel firmy PROTEKT zaprezentował prawidłowe zastosowanie szelek bezpieczeństwa wraz z usprzętowieniem.
W holu Urzędu przed salą konferencyjną ustawione były stoiska producentów, CIOP - PIB i OIP Olsztyn. Przy stoisku CIOP - PIB uczestnicy mogli zakupić pozycje wydawnicze po cenach promocyjnych. Inspektorzy Pracy Okręgowej Inspekcja Pracy w Olsztynie udzielali uczestnikom konferencji porad prawnych. 
Zainteresowanie konferencją było duże. Udział w konferencji wzięło ok. 150 osób z województwa warmińsko - mazurskiego, Białegostoku, Ostrołęki, Bydgoszczy, Warszawy, Torunia, Poznania, Przemyla, Konina, Kielc, a nawet z Żywca. Każdy uczestnik otrzymał materiały konferencyjne i zawiadczenie uczestnictwa w konferencji.

27czerwca - Sala narad Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie - spotkanie członków Oddziału z Inspektorami Pracy OIP w Olsztynie - tematem było omówienie dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do konkursów PIP. W dalszej części spotkania Dyrektor ośrodka szkoleniowego SEKA w Olsztynie przedstawił aktualną ofertę szkoleń dla pracowników służby BHP. 

11 kwietnia - Sala narad Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie - spotkanie członków Oddziału z Inspektorami Pracy OIP w Olsztynie. Tematem spotkania było szkolenie w zakresie prowadzenia dokumentacji powypadkowej. Inspektorzy Pracy zwracali szczególna uwagę na nieprawidłowości w sporządzanej dokumentacji jak również przedstawili orzecznictwo SN w sprawie uznawanie niektórych zdarzeń jako wypadki przy pracy. W dalszej częcśi spotkania omówione zostały założenia do obchodów Dnia Pamięci powięconego ofiarom wypadków przy pracy w zakładach pracy członków Oddziału. Na zakończenie spotkania przedstawiono raport ze spotkania z kolegami z Oddziału w Koninie.

25-26 styczeń - Pensjonat BARAKUDA w Iławie Spotkanie członków OSPS BHP Oddział w Olsztynie z członkami OSPS BHP Oddział w Koninie. Tematem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia "dobrych praktyk BHP". Członkowie obydwu oddziałów zaprezentowali swoje praktyki w zakresie prowadzenia zagadnień bhp w firmach, w których pracują. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Olsztyńskiego OSPS BHP oraz delegacja z Oddziału Konińskiego w 6 osobowym składzie. Duże zainteresowanie wśród członków Oddziału Olsztyn wzbudziła prezentacja zakładu Aluminium Konin - Impexmetal S.A., którą przedstawili pracownicy służby bhp z tej firmy. Zaprezentowany przez nich film przedstawiał w skrócie proces produkcji oraz przetwarzania aluminium, a zarazem stanowiska pracy, na którym występują największe zagrożenia. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudziła prezentacja Kopalni KONIN S.A., historia zakładu, omówienie etapów wydobycia węgla oraz ogromne maszyny podstawowe pracujące we wkopie odkrywek.
W ramach "dobrych praktyk bhp" Oddział Koniński przedstawił proste narzędzia programistyczne, za pomocą których można wykonać profesjonalne programy wspomagające pracę pracowników służby bhp, m.in. program do wykonania Oceny Ryzyka Zawodowego oraz Multimedialne szkolenie nt. "Bezpieczeństwa pracy przy ośdnieżaniu dachów". Prezentacja Oddziału Olsztyn rozpoczęła się przedstawieniem regionu Iławskiego, a ukazana słowem kolegi Zdzisława Jaworskiego historia miasta, urzekła naprawdę wszystkich, nawet samych gospodarzy spotkania. 
Również Oddział Olsztyński zaprezentował szereg interesujących praktyk bhp, jak: prezentacja programu "STER" CIOP-PIB, czy też w jaki sposób prowadzą nadzór bhp firmy konsultingowo-doradcze w tym regionie. Duże zaciekawienie wywołały filmy zarejestrowane kamerą przemysłową, podczas wykonywania pracy przez pracowników w jednym z zakładów pracy. Uczestnicy spotkania zobaczyli jak pracownicy w sposób bezmylny potrafią zorganizować sobie pracę, narażając swoje życie i zdrowie. Sposoby wykonywania pracy przez niektórych pracowników przedstawionych na filmie nie można zaliczyć do "dobrych praktyk BHP", ale materiałem można posłużyć się podczas prowadzenia szkoleń jako przykład nagannego zachowania.
Członkowie OSPS BHP obydwu oddziałów wymieniali między sobą poglądy dotyczące sposobów prowadzenia trudnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pracy. W spotkaniu uczestniczył również Okręgowy Inspektor Pracy z Olsztyna Pan Wiesław Matys, który zawsze wspiera działania OSPS BHP Oddziału Olsztyn. Inspektor pracy na spotkaniu przedstawił statystykę wypadków w województwie warmińsko - mazurskim, zwłaszcza tą dotyczącą wypadków śmiertelnych. Podkreślił jak ważną rolę spełnia OSPS BHP w integracji pracowników służby bhp. Dzięki takim spotkaniom zdobywa się doświadczenia ważne dla pracownika służby bhp, bez którego praca w obszarze bezpieczeństwa pracy jest pracą bardzo trudną.
Uczestnicy spotkania otrzymali wiele opracowań Państwowej Inspekcji Pracy. Na zakończenie spotkania odbyła się kolacja, podczas której kontynuowano temat związany z prowadzeniem "dobrych praktyk BHP". Uwieńczeniem całości była wzajemna deklaracja kontynuowania takich spotkań pomiędzy Oddziałami.
Na ręce Prezes OSPS BHP Oddziału Olsztyn kol. Elżbiety Bożejewicz, kol. Dariusz Wasiak pełniący obowiązki V-ce Prezesa OSPS BHP Oddziału Konin przekazał symboliczny "Węzeł Przyjaźni" pomiędzy oddziałami. Pamiątka notabene własnoręcznie wykonana przez V-ce Prezesa Oddziału Konin była formą podziękowania za zaproszenie, zorganizowanie spotkania oraz serdeczne przyjęcie goci z Konina. Przyjaciele z Konina otrzymali materiały reklamujące powiat iławski i wyrazili ochotę częstych przyjazdów na spotkania OSPS BHP Oddziału Olsztyn, jak również prywatnych.

Rok 2009

Wigilia z ZG OSPS BHP

W dniu 11.12.2009r. w Krakowie odbyło się spotkanie Zarządu Głównego OSPS BHP z Prezesami Oddziałów, na którym podsumowano rok 2009 i przedstawiono plany na rok 2010. W przedstawionych planach Marek Nościusz Prezes ZG OSPS BHP zaproponował organizację kilku konferencji ogólnopolskich, w tym m.in. podczas targów SAWO 2010. W miesiącu wrześniu 2010 zaplanowano Kongres Służby BHP, który odbędzie się w Warszawie. Zwrócił tez uwagę na zadania dla Oddziałów, które powinny organizować seminaria i konferencje promujące zdrowe miejsca pracy. Plan pracy ZG OSPS BHP na rok 2010 zostanie nadesłany do Oddziałów Podczas spotkania Wigilijnego Prezes ZG podziękował wszystkim za całoroczną współprace i wyróżnił aktywne oddziały. Pamiątkowe dyplomy otrzymali: Oddział w Częstochowie, Krakowie, Radomiu, Katowicach, Kaliszu, Poznaniu i nasz w Olsztynie.
W imieniu Zarządu Oddziału w Olsztynie dyplom uznania odebrała Prezes Zarządu Elżbieta Bożejewicz 

Spotkanie integracyjne członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Odział w Olsztynie i Związków Zawodowych Inżynierów i Techników BHP Oddział w Elblągu przy udziale OIP PIP Olsztyn, 20 listopad 2009 r.

OSPSBHP Oddział w Olsztynie w dniu 20.11.2009r. zorganizował spotkanie członków Oddziału, na które zaproszeni zostali członkowie Związków Zawodowych Inżynierów i Techników BHP Oddział w Elblągu. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Marek Wójciak w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z pracy i zaangażowania członków OSPSBHP Oddział w Olsztynie, podkreślając ważność takich organizacji w integracji środowiska bhp - owców. Daje to większe możliwości do wymiany doświadczeń w ich trudnej pracy. Z-ca OIP podziękował członkom Oddziału za dobrą współpracę w zakresie promowania bezpiecznych warunków pracy w zakładach. W pierwszej części spotkania Janusz Nalepa Inspektor Pracy OIP Olsztyn przedstawił aspekty prawne pracy pracowników służby bhp, zwracając uwagę na ich rolę w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy w zakładzie. Oprócz wypełniania podstawowych obowiązków pracownika służby bhp wynikających z przepisów, służba bhp wdrażając programy (konkursy) PIP w zakładach, wpływa na zwiększenie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach. Uczestnicy korzystając z okazji, zadawali pytania w zakresie szkoleń bhp oraz uprawnień pracodawcy w zakresie wymuszania na pracownikach służby bhp dodatkowych czynności takich jak opracowywania instrukcji stanowiskowych czy tez oceny ryzyka zawodowego. Prezes Oddziału w Olsztynie Elżbieta Bożejewicz zaprezentowała działalność Oddziału oraz plany na następny rok. W roku 2010 zostanie powołana Rada programowa, która opracuje program szkolenia okresowego dla członków Oddziału a szkolenia odbywać się będą podczas spotkań. Dokumentacje szkolenia prowadzić będzie Regionalny Ośrodek BHP Mirosława Grabowskiego, członka Oddziału Olsztyn, który uzyskał certyfikat CIOP-PIB. Zaplanowano też m.in. kontynuację udziału w Kampaniach UE oraz Kampaniach Społecznych przy współudziale z CIOP-PIB oraz OIP Olsztyn, promowanie bezpieczeństwa pracy w szkołach poprzez konkursy plastyczne dla dzieci, współprace z organizacjami zrzeszającymi środowisko bhp-owców w zakresie promowania bezpieczeństwa pracy wśród szerszego kręgu odbiorców. Przewodniczący ZZiTBHP Henryk Kowalski przedstawił cele jakie maja do wypełnienia związki zawodowe. Powiedział, ze związki zawodowe działając na podstawie ustawy o związkach zawodowych mają większe możliwości występowania w obronie praw pracowników służby bhp, nawet nie zrzeszonych. Przypominając o podpisanym 30 września 2008r. podczas obchodów Jubileuszowych w Sejmie RP, porozumieniu pomiędzy OSPSBHP a pozostałymi organizacjami zrzeszającymi pracowników służby bhp, podtrzymuje propozycje współpracy. Zaproponował też rozważenie utworzenia jednej organizacji zrzeszającej środowisko bhp - owców, jak np. związki zawodowe. Prezes Oddziału w Olsztynie podsumowując spotkanie pokreśliła, że tylko duże konsorcjum zrzeszające całe środowisko służby bhp, do którego przynależność byłaby obligatoryjna, ma większe szanse na stanowienie aktów prawnych obronę praw bhp - owców a także większe możliwości w pozyskiwaniu środków finansowych na doskonalenie wiedzy. Poprosiła członków oddziału o przemyślenie i przesłanie swoich propozycji do Zarządu Oddziału. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze a ich uczestnicy wymieniali się poglądami na temat pracy pracownika służby bhp w zakładach pracy. 

"Ryzyko zawodowe w żwirowniach" - Olsztyn, 23 wrzesień 2009r.

We wrześniu rozpoczęła się druga część kampanii społecznej pt.: "Ryzyko zawodowe w górnictwie", prowadzonej w 2009 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym. 
W dniu 23 września 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja pt. "Ryzyko zawodowe w żwirowniach"skierowana głównie do pracodawców i pracowników żwirowni, W organizację konferencji włączył się Olsztyński Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie a także Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Olsztynie.
Patronat nad konferencja objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego i Główny Inspektor Pracy.
Patronat medialny : TV Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, "ATEST - Ochrona Pracy", "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka", "Nowy Przemysł", "Praca i Zdrowie", "Przyjaciel przy Pracy", "PROMOTOR" , "UG Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie",www.wnp.pl
Celem konferencji było przekonanie uczestników (przede wszystkich przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego), że systematyczna analiza i ocena ryzyka zawodowego pozwoli zredukować zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.
Pani mgr. Agnieszka Szczygielska Koordynator Kampanii, przedstawiła założenia Ogólnopolskiej Kampanii "Ryzyko zawodowe w górnictwie", której celem jest upowszechnianie informacji z zakresu BHP zgodnych z europejskimi priorytetami w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Celem kampanii jest tez Pomoc pracodawcom i pracownikom pracującym w górnictwie w budowaniu bezpieczniejszego środowiska pracy poprzez zmianę podejścia do oceny ryzyka zawodowego w ich miejscu pracy oraz przekonanie adresatów kampanii, że systematyczna analiza i ocena tego ryzyka pozwoli ograniczyć lub wyeliminować zagrożenia. Cel ten jest realizowany poprzez konferencje, seminaria, konkursy i publikacje. Każdy w swoim środowisku pracy może zorganizować takie przedsięwzięcie a CIOP - PIB służy swoją pomocą i doświadczeniem. Więcej informacji można uzyskać na stronie Instytutu lub bezpośrednio u Koordynatora kampanii. 
Rozwój górnictwa odkrywkowego kopalin pospolitych w ostatnich latach wynika przede wszystkim z dużej liczby inwestycji budowlanych i drogowych w Polsce. Według danych Wyższego Urzędu Górniczego w Polsce obecnie działa ponad 4,8 tys. odkrywkowych zakładów wydobywających kopaliny pospolite. Pracuje w nich ok. 15,4 tys. osób. Górnictwo kopalin pospolitych tworzą przede wszystkim zakłady górnicze wydobywające kruszywa naturalne (żwiry, pospółki, piaski budowlane). Wydobywane są także piaski kwarcowe, kamienie drogowe i budowlane oraz torfy i kreda jeziorna.
Niestety, prawie co trzecie wyrobisko kopalin pospolitych (głównie piasków i żwirów) działa nielegalnie, bez wymaganej koncesji. Największą grupę takich zakładów stanowią firmy zatrudniające do dwóch pracowników. Nadinspektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie Pan mgr inż. Krzysztof Kita wyjaśnił, iż na podstawie art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze zostało określone, że koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania:
1) obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,
2) wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
3) działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych
- udziela starosta. 
Zapis ten jest o tyle istotny, że różnicuje w dalszej części ustawy obowiązki dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy wydobywający kopaliny na podstawie decyzji koncesyjnych wydanych przez starostów, co dotyczy większości żwirowni, nie muszą m.in. sporządzać projektów zagospodarowania złoża i planów ruchu zakładu górniczego. Obowiązuje ich także ułatwiony sposób prowadzenia ewidencji zasobów. Ogólna liczba żwirowni wg danych ewidencjonowanych przez OUG Warszawa waha się od ok. 700 do ok. 900. Ok. 65% żwirowni jest zlokalizowana w województwie mazowieckim, ok. 35% województwie warmińsko - mazurskim, przy czym w województwie mazowieckim wyraźnie przeważają żwirownie wydobywające kopaliny na podstawie art. 16 ust. 2a ustawy Prawo geologiczne i górnicze (ok. 80%). W województwie warmińsko - mazurskim takich żwirowni jest ok. 50%. W wyniku działalności inspekcyjno - kontrolnej Dyrektor OUG w Warszawie wydał w ostatnim okresie sprawozdawczym 995 decyzji nakazujących usunięcie 3152 nieprawidłowości. W szczególności dotyczyły one nieprawidłowości związanych z eksploatacja maszyn i urządzeń, sposobu prowadzenia prac górniczych, sposobu oznakowania terenu i miejsc niebezpiecznych. OUG Warszawa dokonuje tez analiz stanu wypadkowości w podległym terenie, z których wynika, że średni współczynnik częstotliwości wypadków przy pracy przy średniorocznym zatrudnieniu ok. 4 tys. osób w latach 2002 - 2008 wyniósł ok. 1,7. Natomiast z analizy wskaźnika ciężkości za ten okres wynika, iż największy współczynniki 42, 40 i 39 przypada odpowiednio na lata 2007, 2005 i 2006. Główne zagrożenia, na które narażeni są pracownicy żwirowni to hałas, zapylenie i działanie drgań mechanicznych. W żwirowniach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie nie odnotowano dotychczas wystąpienia choroby zawodowej, a także podejrzenia o wystąpienie takiej choroby. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w odkrywkowych zakładach górniczych przedstawiona przez mgr inż. Alfreda Brzozowskiego kierownika Ośrodka Promocji CIOP - PIB w Warszawie, przypomniała uczestnikom, że osoby oceniające ryzyko zawodowe powinny znać i rozumieć zasady oceny, posiadać wiedzę niezbędną do identyfikowania zagrożeń na ocenianych stanowiskach, umieć ocenić szkodliwe następstwa występujących zagrożeń. Przedstawiono również w jakich sytuacja dokonuje się oceny ryzyka i co powinien zawierać plan działań związanych z oceną ryzyka zawodowego. Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć jak "krok po kroku" prawidłowo należy dokonać oceny ryzyka zawodowego. Pan mgr inż. Piotr Rosmus z Głównego Instytutu Górnictwa przedstawił wymagania dotyczące dokumentu bezpieczeństwa i zdrowia w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite. Na podstawie obowiązujących aktów normatywnych , w tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite, przedsiębiorca opracowuje, przed rozpoczęciem prac, dla każdego zakładu górniczego dokument bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, zwany "dokumentem bezpieczeństwa". Dokument bezpieczeństwa stanowi zbiór wewnętrznych regulacji oraz dokumentów stanowiących ocenę i dokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko w zakładzie górniczym. Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć prezentację przykładowego dokumentu bezpieczeństwa opracowanego dla zakładu górniczego. Formularze tego dokumentu zostały umieszczone w materiałach konferencyjnych. Z - a Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB w Warszawie ds. Techniki Wdrożeń przedstawił uczestnikom konferencji instrumentarium wspomagające ocenę ryzyka zawodowego. Uczestnicy konferencji uzyskali informacje nt działalności CIOP - PIB także przydatne linki do codziennej pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy. Pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Olsztynie Panowie mgr inż. Czesław Koczan i mgr inż. Wojciech Pisarski przygotowali bogatą prezentacje na temat urządzeń technicznych podlegających UDT. Prezentując szeroki asortyment urządzeń, prezentacje wzbogacili o ilustracje tych urządzeń a także o praktyczne aspekty zgłaszania ich do odbioru przez UDT. Na zakończenie prezentacji zostały przedstawione dane statystyczne za rok 2008, dotyczące wypadkowości przy tych urządzeniach. Z danych wynika, iż największa liczba powstałych wypadków wystąpiła podczas niewłaściwej eksploatacji urządzeń. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja Nadinspektora Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie inż. Zbigniewa Boniewskiego. W roku 2008 w województwie warmińsko - mazurskim w 4241 wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 4266 osób, z tego w kopalinach pospolitych (piasek, żwir, glina, torf, kreda jeziorna) łącznie wydarzyły się 42 wypadki przy pracy, w tym 2 wypadki śmiertelne i 1 ciężki. Górnictwo i kopalnictwo na tle innych działów gospodarki narodowej w województwie warmińsko - mazurskim plasuje się na trzecim miejscu pod względem osób poszkodowanych. Najczęstsze przyczyny wypadków to niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, brak doświadczenia. W prezentacji zostały pokazane przykłady zaistniałych wypadków śmiertelnych i ciężkich. W prezentacji "Zasady doboru i stosowania sprzętu ochrony indywidualnej w żwirowniach" mgr inż. Emil Kozłowski CIOP - PIB przedstawił podstawi prawne w zakresie obowiązków pracodawcy przy stosowaniu środków ochrony indywidualnej. Szczególną uwagę zwrócił na procedury doboru ŚOI. Niestety nie wszyscy pracodawcy potrafią właściwie dokonać ich doboru. Również pracownicy stosując przydzielone ŚOI nie potrafią ich właściwie stosować ponieważ wcześniej nikt ich o tym nie poinstruował. Jak w każdej konferencji Kampanii UE przekazywane są tzw. "dobre praktyki" z zakresu bezpieczeństwa pracy. Podczas konferencji zaprezentował je Gł. Specj. ds. BHP Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych sp. z o.o. w Olsztynie. Prezentacja bogata w zdjęcia stanowisk pracy w żwirowni uwidoczniła jak duże zagrożenia są na tych stanowiskach pracy. W Olsztyńskich Kopalniach Surowców Mineralnych wprowadzono szereg działań zmierzających do wyeliminowania tych zagrożeń a tym samym do powstawania wypadków przy pracy, których dzięki tym działaniom jest coraz mniej . Na wszystkich przenośnikach taśmowych w miejscu gdzie istnieje możliwość pochwycenia zamontowane są osłony. Na terenie żwirowni wszystkie trasy komunikacyjne są oznakowane zgodne z zasadami ruchu drogowego, a przed wjazdem na teren żwirowni umieszczone są tablice informacyjne o obowiązujących zasadach poruszania się pojazdów oraz ruchu pieszego jak również o obowiązku stosowania ochron osobistych takich jak kaski ochronne czy kamizelki odblaskowe. Przy niektórych maszynach poruszających się po terenie żwirowni zamontowane zostały urządzenia pomocnicze - kamery, które umożliwiają bezpieczne cofanie urządzenia. Pracownicy żwirowni informowani są na bieżąco o wynikach pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy - informacja ta umieszczana jest na tablicach ogłoszeń. Również na takich tablicach umieszczane są informacje w zakresie planowanych działań zmierzających do poprawy warunków pracy, rejestr zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego. Spółka opracowuje tez swoje wewnętrzne poradniki o tematyce bezpieczeństwa pracy w żwirowniach.. W konferencji uczestniczyło ok. 90 osób. Głownie były to osoby reprezentujące żwirownie z województwa warmińsko - mazurskiego i mazowieckiego, pracownicy służby bhp i instytucji, które na co dzień zajmują się problematyką bezpieczeństwa pracy. Były tez osoby z poza województwa, np. pracownicy służby bhp z Warszawy . W holu Urzędu Wojewódzkiego przed salą konferencyjną swoją ekspozycję asortymentów przedstawiła Hurtownia Artykułów BHP ALA w Olsztynie. Uczestnicy podczas przerwy mogli naocznie zobaczyć poszczególne asortymenty ochron osobistych. Na stoikach CIOP - PIB oraz OIP Olsztyn i UDT Oddział w Olsztynie można było uzyskać porady prawne jak również otrzymać broszury, publikacje o tematyce bezpieczeństwa pracy. Redakcje czasopism, które na co dzień zajmują się problematyką bezpieczeństwa pracy (ATEST. Ochrona Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Technika, Przyjaciel przy pracy, Promotor, Praca i Zdrowie dostarczyły swoje miesięczniki, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji.
Podsumowując realizację tej konferencji należy się tylko cieszyć, że trafiła ona ze swoja tematyką do właściwych adresatów. Początkowo organizatorzy mieli obawę, czy zaproponowany temat będzie tematem , który zainteresuje odbiorców. Zainteresowanie przekroczyło oczekiwania . Krótki reportaż można obejrzeć w archiwum telewizji regionalnej TVP Olsztyn 


4 września - Spotkanie członków oddziału OSPSBHP

W dniu 04 września 2009r. w Sali Konferencyjnej Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie członków Oddziału. W programie spotkania omówiono:
- Sprawy organizacyjne
- Realizacja planu pracy Oddziału
- Przygotowanie konferencji "Ocena ryzyka zawodowego w żwirowniach"
- System udzielania I pomocy - Michał Czerwiński PHU ALA Olsztyn
- Zasady stosowania ochron słuchu - pokaz - Jacek Biedroń - Sperian - przedstawiciel handlowy PHU ALA Olsztyn
- Zmiany w przepisach prawa w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa pracy - OIP Olsztyn

22 czerwca - "Gospodarstwo rolne - bezpieczne miejsce pracy" 

Zwiększenie świadomości zagrożeń przy pracy w rolnictwie oraz dążenie do zmniejszenia liczby wypadków pracujących rolników to priorytety wśród działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Są one realizowane poprzez prewencję i informację.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie realizując wspólnie liczne działania prewencyjno - informacyjne zorganizował w dniu 22.06.2009r. konferencję nt. GOSPODARSTWO ROLNE - BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Konferencja była adresowana w szczególności do rolników oraz pracowników służby bhp jak również instytucji zajmujących się tą problematyką. W holu przed salą konferencyjną producenci odzieży, obuwia roboczego oraz ochron indywidualnych zaprezentowali swoje produkty.

Celem konferencji jest poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz zmniejszanie liczby wypadków zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci, a także ograniczenie chorób rolników.

Organizatorami byli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Olsztyn; Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa; PIP - Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Współorganizatorami: KRUS Olsztyn, WSSE Olsztyn. Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego udzielił patronatu nad konferencją.

Konferencje prowadziła Maria Bore, członek OSPS BHP Oddział w Olsztynie a otworzył Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie Wiesław Matys, który zwrócił szczególna uwagę na zagrożenia w gospodarstwie rolnym, występujące podczas pracy wykonywanej przez dzieci.

Dr hab. Inż. Wiktor Marek Zawieska z CIOP - PIB prezentując krótki film, zrealizowany na faktach, przedstawiający skutki wypadków przy pracach w gospodarstwie rolnym, którym ulegały dzieci i dorośli. Niektóre drastyczne sceny zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach konferencji a przedstawione dane statystyczne odnotowanych wypadków przez KRUS, potwierdziły jak istotnym problemem jest bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. Uczestnicy mogli tez zapoznać się z przygotowaną przez CIOP - PIB ofertą przeznaczoną nie tylko dla fachowców z dziedziny bezpieczeństwa pracy, ale również dla przeciętnego rolnika.

Inspektor Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie Janusz Magdaleński przedstawił wymagania w zakresie stosowanych maszyn i urządzeń przy pracach rolniczych. Dane statystyczne potwierdzają, iż większość wypadków powstaje podczas obsługi maszyn i urządzeń, które nie posiadają zamontowanych osłon części ruchowych, często też napraw dokonują osoby, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji, jak również obsługę wykonują osoby bez wcześniejszego zapoznania się z dokumentacją techniczno ruchową oraz instrukcją bezpiecznej obsługi.

Dr Małgorzata Pęciłło z CIOP - PIB w Warszawie zwróciła uwagę, że prawidłowe zarządzanie ryzykiem zawodowym jest jednym z podstawowych elementów prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ocena ryzyka zawodowego jest systematycznym badaniem wszystkich aspektów pracy w celu identyfikacji zagrożeń, które je mogą powodować. Niestety często dokonując oceny ryzyka zawodowego pomijamy ocenę czynników psychospołecznych, nieprawidłowo dokonywana jest ocena narażenia na działanie czynników chemicznych i niejednokrotnie ocena traktowana jest jako jednorazowy obowiązek.

Wpływ czynników środowiska pracy na zagrożenia dla zdrowia pracowników zatrudnionych w rolnictwie przedstawiła mgr Małgorzata Czerwińska z WSSE Olsztyn. 

Zagrożenia biologiczne w aspekcie oceny ryzyka zawodowego w rolnictwie to temat zaprezentowany przez mgr Małgorzatę Gołofit - Szymczak z CIOP - PIB Warszawa. Szkodliwe czynniki biologiczne wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne, to przede wszystkim wirusy, bakterie i grzyby. Specyfika otoczenia prac rolnika jest źródłem powstawania endoksyny bakteryjnej, mitoksyny czy też aflatoksyny o właściwościach rakotwórczych wytwarzane głównie przez grzyby Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. źródłami szkodliwych czynników biologicznych są zwierzęta hodowlane (zoonozy, alergeny i toksyny bakterii grzybów, alergeny białkowe ptaków i ssaków), rośliny uprawne (alergeny i toksyny bakterii i grzybów, alergeny i toksyny roślin uprawnych), gleba (alergeny bakterii i grzybów, grzyby).

Wypadki przy pracach w gospodarstwie rolnym przedstawione przez mgr Henrykę Stagnis KRUS Olsztyn wykazały spadek wypadkowości o 4,3 %. Główne przyczyny wypadków to nieznajomość występujących zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy, zły stan maszyn i urządzeń użytkowanych przez rolników, własnoręczne wykonywanie napraw. Największy stan wypadkowości odnotowuje się w województwach warmińsko - mazurskim, podlaskim, kujawsko - pomorskim i lubelskim. KRUS od wielu lat prowadzi dla rolników działalność zapobiegawczo - prewencyjną. 

Dr inż. Agnieszka Brochocka z CIOP - PIB w Łodzi wskazała, w jaki sposób dokonać prawidłowego doboru środków ochrony dróg oddechowych. Tylko właściwie przeprowadzona identyfikacja zagrożeń podczas oceny ryzyka zawodowego pozwoli właściwie dokonać wyboru.

Dobór odzieży ochronnej do wybranych prac w rolnictwie ma szczególne znaczenie, zwłaszcza przy pracach z użyciem substancji chemicznych oraz prac szczególnie pylących podkreślił w swojej prezentacji Norbert Szefka kier. Sekcji Handlowej w Protekt System. Przedstawił on najnowsze rozwiązania w zakresie stosowania kombinezonów typu PROTEC . Dzięki wmontowaniu tylnego panelu, używanie takiego kombinezonu nie powoduje pocenia się.

W ramach prezentacji "dobrych praktyk" laureat konkursu OIP Olsztyn Właściciel Gospodarstwa Rybackiego w Szaderkach udowodnił na przykładzie historii gospodarstwa, że przy odrobinie dobrych chęci, niewielkiego nakładu można zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Równocześnie z organizacją konferencji OSPSBHP Oddział w Olsztynie wspólne z CIOP - PIB zorganizował konkurs plastyczny "Ryzykowne zachowania przy pracach w gospodarstwie rolnym". Konkurs skierowany był do dzieci podstawowych szkól wiejskich. Udział w konkursie wzięło ponad 120 dzieci z 11 szkół. Członkowie Oddziału w Olsztynie, przedstawiając regulamin konkursu uczniom i ich opiekunom, zaprezentowali krótką pogadankę na temat bezpiecznych zachowań w gospodarstwie rolnym. Szczególna uwagę zwracano na pracę zabronione dzieciom. W dniu 29 maja w Akademii Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie odbyło się posiedzenie jury konkursu, które wyłoniło laureatów konkursu. Podczas konferencji w holu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zaprezentowane prace wykonane przez dzieci biorące udział w konkursie plastycznym a nagrody wręczone zostały podczas konferencji. Oprócz nagród głównych ufundowanych przez CIOP - PIB w Warszawie, nagrody wyróżnienia dla dzieci ufundował również Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego, a w jego imieniu wręczyła je przedstawicielka Departamentu Kultury i Edukacji Pani Letycja Karuzo. Szkoły biorące udział w konkursie otrzymały piłki ufundowane przez Agencje Nieruchomości Rolnych. Opiekunowie dzieci otrzymali od organizatorów konkursu plastycznego dyplomy podziękowań. Konferencję uświetnił występ szkolnego kabaretu z Płośnicy. Uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z ofertą prezentowaną na stoiskach OIP Olsztyn, CIOP - PIB Warszawa, Tarbonus, KRUS Oddział w Olsztynie. Niestety frekwencja była zbyt mała, żeby spełnione zostały oczekiwania organizatorów konferencji. Pomimo dużej ilości wysłanych zaproszeń do zrzeszeń hodowców i producentów oraz indywidualnych rolników, na Sali konferencyjnej obecnych było tylko kilku. A szkoda, tematy konferencji były bardzo ciekawe. Organizatorzy konferencji włożyli wiele wkładu osobistego... a przecież żniwa dopiero nadchodzą... 

20 kwietnia - 22 maja - Konkurs plastyczny nt. "Ryzykowne zachowania przy pracach w gospodarstwie rolnym"
Do konkursu zgłosiło się 11 szkół z naszego województwa. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych, tzn. uczniowie klas młodszych (I-III) oraz klas starszych(IV-VI). Zadaniem uczniów było wykonanie prac plastycznych nt. ryzykownych zachowań przy pracach w gospodarstwie rolnym. Technika wykonania prac była dowolna. W dniu 29 maja 2009 r. w Akademii Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie odbyło się posiedzenie jury konkursu, w skład którego weszli:
- dr Marzena Huculak - plastyk, pracownik naukowy uczelni,
- Marta Derlicka - przedstawicielka CIOP-PIB Warszawa,
- przedstawiciele OSPSBHP Oddział Olsztyn - Cecylia Połuboczek, Grzegorz Fiałkowski oraz Krzysztof Wrzosek.
Jury konkursu, spośród bardzo licznych prac, których wpłynęło aż 130, wybrało 6 nagród głównych (po 3 z każdej grupy wiekowej) i 12 wyróżnień. 

Wśród nagrodzonych są:
Zespół Szkół w Bożem 1. Natalia Łapka kl. V - nagroda główna
2. Kinga Narewska kl. I - wyróżnienie
3. Grzegorz Krukowski kl. III - wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Płośnicy 1. Magdalena Jabłońska kl. I - nagroda główna
2. Monika Mężykowska kl. III - wyróżnienie 
3. Agata Kowalczyk kl. VI - wyróżnienie 

Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku 1. Julia Cegiełka kl. II - nagroda główna
2. Milena Kaczyńska kl. IV - wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Gwiździnach 1. Agata Wiśniewska kl. II - nagroda główna
2. Marta Milewska kl. IV - nagroda główna
3. Szymon Gajkowski kl. III - wyróżnienie
4. Grażyna Marszelewska kl VI - wyróżnienie

Szkolno-Przedszkolny w Butrynach 1. Natalia Kwiatkowska kl. IV - nagroda główna
2. Adam Szepanski kl. I - wyróżnienie
3. Zofia Klewiado kl. II - wyróżnienie

Zespół Szkół w Marcinkowie 1. Julia Chotkiewicz kl. IV - wyróżnienie 


Samorządowa Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 1. Angelika Szczepańska kl. VI - wyróżnienie

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ząbrowie 1. Natalia Wasiak kl. IV - wyróżnienie


28 marca - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w Warmińsko Mazurskim

Obchodzony 28 kwietnia "Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy", poświęcony szczególnie pamięci ofiar wypadków przy pracy, skłania do refleksji nad przerażającą liczbą wypadków przy pracy zaistniałych w województwie Warmińsko Mazurskim. Liczba zdarzeń wypadkowych zwiększa się z każdym rokiem. Wg danych statystycznych, w roku 2008 odnotowano ogółem 4241 wypadków przy pracy, w wyniku których 21 osób poniosło śmierć. Najczęściej występujące przyczyny wypadków przy pracy to nieuwaga, niedostateczna koncentracja uwagi, brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bhp, brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, brak nadzoru, niestosowanie ochron osobistych. Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, podejmując wspólną inicjatywę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie, zaapelował do wszystkich pracodawców i pracowników służby bhp o zorganizowanie w dniu 28 kwietnia krótkiej prelekcji dla pracowników, poświęconej wypadkom przy pracy. Do apelu dołączono genezę ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Włączając się w światową kampanię Międzynarodowej Organizacji Pracy inicjatywa wystosowania takiego apelu miała na celu uświadomienie pracownikom głównych przyczyn wypadków przy pracy zaistniałych w zakładzie i w województwie oraz zwiększenie świadomości pracowników w zakresie podjęcia wspólnie z pracodawcą i pracownikami służby bhp działań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń i poprawy warunków bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy. Członkowie OSPSBHP Oddział w Olsztynie aktywnie uczestniczyli w rozpropagowaniu apelu. W większości firm działających na terenie województwa zostały przeprowadzone spotkania z pracownikami, podczas których zapoznano ich z apelem i jednocześnie przedstawiono stan wypadkowości w zakładzie. Tam gdzie była taka możliwość, treść apelu oraz inne informacje w zakresie stanu wypadkowości znalazły się na tablicach ogłoszeń Jednym z najlepszych dowodów reakcji na apel była z inicjatywy Służb BHP Grupy Szynaka i Prezesa Jana Szynaki w Fabryce Mebli "Szynaka" w Nowym Mieście Lub. Konferencja poświęcona wypadkom przy pracy i chorób zawodowych. Współorganizatorem konferencji był Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie oraz CIOP PIB w Warszawie, którzy uczestnikom konferencji przekazali materiały propagujące ideę Dnia Pamięci. W konferencji wzięło udział 62 pracowników i pracowników młodocianych "Grupy Szynaka" z Iławy, Lubawy i Nowego Miasta Lub. Na konferencję zaproszeni byli : Starosta Nowomiejski - Stanisław Czajka, Burmistrz Nowego Miasta Lub. - Alina Kopiczyńska, Dyrektor PSSE w Nowym Mieście Lub. - Elżbieta Pielak. Zagadnienia omawiali: Włodzimierz Łabanowski z OIP Olsztyn oraz Wincenty Szarmach - Specjalista BHP. Na zakończenie konferencji Prezes - Jan Szynaka wręczył 6-ciu pracownikom młodocianym wyróżnienia za wysokie osiągnięcia w konkursach BHP. 

20 marca - Sala Konferencyjna Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie, szkolenie nt. "Kontrola przedsiębiorstwa w świetle ustawy o swobodzie w działalności gospodarczej". W dalszej części spotkania członków OSPS BHP Oddział Olsztyn zostało omówione:

- Realizacja planu pracy Oddziału Olsztyn

- Przygotowania do realizacji przez oddział konferencji "Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym"

- Prezentacja produktów TARBONUS sp. z o.o. , w tym programy usprawniające pracę pracownika służby bhp

- Omówiono sprawy organizacyjne Oddziału.

23 stycznia - sala narad Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie - spotkanie członków OSPS BHP Oddział w Olsztynie. Podczas spotkania omówiono sprawozdanie z działalności Oddziału a rok 2008 oraz plan pracy Oddziału na rok 2009. W drugiej części spotkania odbyło się bezpłatne szkolenie nt. "Zmiany w przepisach prawa pracy, w tym dot. zatrudniania pracownika ds. p.poż.", które prowadzone było przez Z-cę OIP w Olsztynie oraz "Wymagania prawne w zakresie stosowania maszyn i urządzeń podlegających dozorowi UDT", prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie. Na spotkanie członków Oddziału przybyło 7 nowych osób, które zadeklarowały swoje członkostwo w Oddziale. 

Rok 2010

grudzień 2010r.

Spotkanie z OIP w Olsztynie

Zarząd OSPSBHP oddział w Olsztynie w nowym składzie spotkał się w dniu 14.12.2010r. z Okręgowym Inspektorem Pracy w Olsztynie. Tematem spotkania była kontynuacja dotychczasowej współpracy z OIP.
W 2011 roku OIP Olsztyn uruchamia Warmińsko - Mazurską Strategię Ograniczenia Wypadków przy Pracy 2011 - 2012, której podstawowym celem jest ograniczenie liczby wypadków. Zarząd oddziału podpisał deklarację współpracy w tej strategii. Podczas spotkania omówiono udział członków stowarzyszenia w działaniach promocyjnych realizowanych przez OIP Olsztyn, w tym: propagowaniu w szkołach, pakietu edukacyjnego opracowanego przez CIOP - PIB pt. "Kultura bezpieczeństwa", udział w kampanii informacyjno - prewencyjnej "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie", "Czas pracy a wypadki drogowe", w programie informacyjno - prewencyjnym wspomagającym działania kontrolne "Bezpieczeństwo pracy przy maszynach do obróbki plastycznej", kampanii informacyjnej "Poznaj swoje prawa w pracy" i innych. 

listopad 2010r.

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze w Olsztynie

W dniu 26 listopada w godzinach południowych w siedzibie OIP Olsztyn dla członków oddziału olsztyńskiego zorganizowano szkolenie nt oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi. Starszy inspektor pracy OIP w Olsztynie Tomasz Grausz, autor broszur w tym zakresie, wydawanych przez GIP omówił podstawowe nieprawidłowości związane z używaniem czynników chemicznych, przypomniał obowiązujące przepisy oraz przedstawił uproszczoną metodę oceny ryzyka chemicznego. Po szkoleniu OIP Olsztyn Wiesław Matys przedstawił członkom oddziału projekt utworzenia Komitetu Warmińsko Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy, wyjaśnił idee i cele powstania Komitetu oraz rolę członków oddziału w tym zamierzeniu. Na zakończenie swojego wystąpienia życzył uczestnikom zebrania owocnych obrad. Po przerwie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze. W zebraniu uczestniczył Prezes ZG OSPSBHP Marek Nościusz, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na właściwy dobór członków zarządu oraz pozostałych organów oddziału. Powiedział, że dziś w pracy zarządów oddziałów wymagane jest większe zaangażowanie jego członków, większa kreatywność i dyspozycyjność. Zebranie przebiegało według zatwierdzonego przez zarząd oddziału Ordynacji wyborczej, regulaminu obrad i porządku obrad. Ustępująca prezes zarządu Elżbieta Bożejewicz przedstawiła sprawozdanie za okres czterech lat. W sprawozdaniu wymienione były zrealizowane działania związane z obowiązkami statutowymi oraz przedstawiona gospodarka finansowa oddziału. W okresie czteroletniej kadencji nie zaistniała potrzeba kierowania spraw do Sądu Koleżeńskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie finansowe za okres czterech lat i wnioskował o udzielenie absolutorium dla wszystkich członków zarządu. Oddział w dniu zebrania liczył 79 członków. Na zebraniu obecnych było 43 członków lecz z przyczyn osobistych trzy osoby musiały wcześniej opuścić dalszą część zebrania. W wyniku przeprowadzonych wyborów na prezesa zarządu oddziału, jednogłośnie przy jednej kandydaturze, prezesem została wybrana Elżbieta Bożejewicz. W skład zarządu oddziału weszli: V-ce prezesi : Grzegorz Kulkowski, Grzegorz Paciulan, sekretarz - Mirosław Grabowski, skarbnik - Cecylia Połuboczek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Lech Kalbarczyk, Julia Durczak (pełniąca funkcje sekretarza w poprzedniej kadencji) i Jan Michałowski. W skład Sądu Koleżeńskiego : Piotr Leśniewski, Barbara Szczypińska, Adam Lewandowski. Wybory były tajne i przebiegały prawidłowo. Do Komisji Wniosków i Uchwał zgłoszone projekty dotyczyły podniesienia składek członkowskich z 8 zł na 10 zł, wpisowego do wysokości 20 zł oraz obowiązku przekazywania składek na konto bankowe oddziału. Członkowie oddziału w przygotowanej ankiecie wypowiadali się nt. ustanowienia święta służby bhp. Większością głosów zdecydowano o dniu 9 - 11 kwietnia 1938 roku, w którym odbył się Kongres Bezpieczeństwa Pracy w Warszawie. Na zakończenie zabrania, Prezes ZG przekazał informacje nt Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, istotnych zmian w statucie oraz wspólnej Wigilii organizowanej w Ostrowie Wielkopolskim.

październik 2010r. 

Odpowiadając na inicjatywę Kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao pn. "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków", Zarząd OSPSBHP Oddział w Olsztynie podjął decyzję o zorganizowaniu konferencji pod tym samym tytułem. Konferencja odbyła się w dniu 21 października br. w hotelu Wileńskim w Olsztynie. Do współrealizacji zaproszono Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Okręgową Inspekcje Pracy w Olsztynie oraz Michelin Polska SA w Olsztynie. 

wrzesień 2010r.

W dniu 10.09.2010r. w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie odbyło się pierwsze powakacyjne spotkane członków OSPSBHP Oddział w Olsztynie. W pierwszej części spotkania Prezes Oddziału Elżbieta Bożejewicz omówiła sprawy organizacyjne Oddziału. Dokonała podsumowania realizacji pikniku edukacyjnego, który odbył się 29.05.2010r. Członkowie Oddziału, którzy wyróżniali się swoją pracą społeczną przy realizacji pikniku, otrzymali dyplom podziękowania. 
Omówiona była też realizacja konferencji "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków", która odbędzie się w dniu 21.10.2010r. w Olsztynie oraz przygotowania do Walnego zebrania, które zostało zaplanowane na dzień 26.11.2010r. Prezes Oddziału przedstawiła program Kongresu BHP organizowanego przez ZG i zachęcała członków Oddziału do wzięcia w nim udziału. W drugiej części spotkania uczestniczył Okręgowy Inspektor Pracy Wiesław Matys, który podziękował wszystkim za realizację pikniku edukacyjnego. Poinformował członków Oddziału o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez OIP w Olsztynie.
Na prośbę nowych członków Oddziału, którzy mają niewielkie doświadczenie w pracy służby bhp i osób wykonujšcych te zadania, nadinspektor pracy Janusz Nalepa przypomniał o obowišzkach wynikajšcych z przepisów KP, rozporządzenia o służbie bhp oraz innych. Przedstawił również praktyczne wykonywanie takich obowiązków w zakładzie pracy, co spowodowało, że pozostali członkowie mieli możliwość zweryfikowania swojego warsztatu pracy. Nawiązała się ciekawa dyskusja, podczas której doświadczeni pracownicy służby bhp przekazywali swoją wiedzę młodszym kolegom.
W szkoleniu uczestniczyli również członkowie Związku Zawodowego Techników i Inżynierów BHP z Elbląga.


maj 2010 r.

W dniu 29 maja 2010 r. w Iławie w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga odbył siępiknik edukacyjny pt.: "Bezpieczny plac budowy". Otwarcia pikniku dokonali: Starosta Powiatu iławskiego, Burmistrz Miasta Iławy, Dyrektor ds. Prewencji Głównego Inspektoratu Pracy, OIP Olsztyn oraz Prezes ZG OSPSBHP. Celem pikniku było promowanie bezpieczeństwa pracy wśród przedstawicieli firm budowlanych, a także kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród społeczności lokalnej. Piknik został zorganizowany w ramach kampanii europejskiej "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków" przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy z Olsztyna a także członkami Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (działającego przy CIOP - PIB). W godzinach porannych zorganizowano dla pracowników firm budowlanych seminarium szkoleniowe pt. "JAK BEZPIECZNIE PRACOWAĆ NA BUDOWIE". Seminarium odbyło się w nietypowej scenerii - w namiocie. Frekwencję zapewnili w 60 procentach pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji budowlano - montażowej. Prelegenci z OIP Olsztyn, CIOP - PIB oraz UDT Olsztyn przekazali swoja wiedzę na temat bezpiecznego prowadzenia poszczególnych prac budowlanych, jak zapobiegać znacznemu obciążeniu układu mięśniowo - szkieletowemu podczas prac ręcznego transportu, jak samodzielnie dokonać oceny stanu technicznego przemysłowych hełmów ochronnych i indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz które urządzenia i maszyny używane na budowie podlegają dozorowi UDT. Uczestnicy otrzymali materiały kampanii oraz egzemplarze czasopism BEZPIECZEŃSTWOPRACY.PRACA I NAUKA, ATEST.OCHRONA PRACY, PRZYJACIEL PRZY PRACY, PRACA I ZDROWIE oraz PROMOTOR. W programie pikniku pt.: "Bezpieczny plac budowy" przygotowano liczne atrakcje zarówno dla pracowników firm budowlanych, jak i dla pozostałych uczestników pikniku - w tym dla najmłodszych. Odbyły się pokazy (pokaz bezpiecznego montowania rusztowań, pokaz ratownictwa przy pracach na wysokości, pokaz bezpiecznego zgrzewania rur PE przy użyciu zgrzewarki doczołowej i elektrooporowej, pokaz prawidłowego używania ręcznych narzędzi o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do prac budowlanych, pokaz bezpiecznego nakładania tynków na płytę gipsowo - kartonową oraz pokaz akcji ratowniczo - gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Iławy) oraz konkursy (na właściwy dobór środków ochrony indywidualnej - dla pracowników firm budowlanych oraz wiedzy o bhp - dla wszystkich uczestników pikniku). Z myślą o młodszych uczestnikach pikniku zostały przeprowadzone warsztaty ratownictwa medycznego dla dzieci i młodzieży oraz konkurs pt.: "Bezpieczna budowa" (budowa domków ze styropianu). Na terenie tzw. "Miasteczka piknikowego", zorganizowanego na terenie boiska szkolnego, najmłodsi mogli skorzystać z placu zabaw (z zapewnioną fachową opieką), a także wzięli udział w konkursie rysunkowym pt.: "Mój tata pracuje na budowie". Po wręczeniu nagród w konkursach plastycznych:, na scenie wystąpiły dzieci szkoły podstawowej. Podczas pikniku zorganizowano także mini - targi, obejmujące wystawę środków ochrony indywidualnej do zastosowania przy pracach budowlanych (FILTER SERNICE, PROTEKT, RO-POŻ, SWET - POLEXI oraz stoiska informacyjne: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Na stoiskach tych udzielane były porady prawne i konsultacje. Zwieńczeniem sobotniego spotkania w Iławie był występ bluesowego zespołu TORTILLA. a organizatorzy pikniku mogli podczas kolacji dokonać podsumowania organizacji tak dużego przedsięwzięcia. Podczas kolacji Prezes ZG OSPSBHP imieniu kapituły wręczył Elżbiecie Bożejewicz Złote Szelki 2010 przyznane w kategorii promotor działań na rzecz ochrony pracy. Podczas pikniku uczestnicy wypełniali ankiety, które służyły celom badawczym w zakresie organizacji, doboru tematów pokazu, stoisk.35% ankietowanych odpowiedziało, że pikniku dowiedzieli się od bezpośrednich przełożonych lub kolegów z pracy, 35 % bezpośrednio od członków OSPSBHP, 25% z plakatów informacyjnych. 90% ankietowanych korzystało z porad OIP, UDT, CIOP. Podsumowując - uczestnicy organizację pikniku ocenili bardzo wysoko. W śród ankieterów została wylosowana nagroda, przenośny zestaw do udzielania I pomocy. 

kwiecień - maj 2010 r.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym po raz kolejny organizował konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego. Konkurs pt.:"Bezpieczne zachowania przy korzystaniu z urządzeń w domu i w szkole"trwał do dnia 17 maja 2010r. Celem konkursu była popularyzacja problematyki bezpiecznych zachowań wśród dzieci, uwrażliwianie ich na istniejące zagrożenia w środowisku, w którym żyją, uczą się i bawią, a z czasem będą pracować. Finał konkursu i rozdanie nagród laureatom odbyło się w dniu 29 maja 2010 r podczas pikniku pt: "Bezpieczny plac budowy" w Iławie. Propagując idee konkursu w szkołach podstawowych, koleżanki i koledzy z oddziału przygotowali prezentacje dla dzieci w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały wykładów. 

5 marzec 2010 r.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie wychodząc naprzeciw potrzeb szkoleniowych dla pracowników służby bhp, zorganizował "Okresowe szkolenie bhp dla pracowników służby bhp". Nadzór nad szkoleniem prowadzi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych Mirosław Grabowski w Bartoszycach. Ośrodek posiada Certyfikat Akredytacji Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego nadany przez CIOP-PIB. Wykładowcami tematów programu szkolenia są Inspektorzy OIP Olsztyn, pracownicy WSSE Olsztyn, UDT Oddział w Olsztynie, CIOP-PIB w Warszawie oraz członkowie Oddziału, posiadający doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Korzystając z doświadczenia członków naszego Oddziału, uczestnicy szkolenia mają możliwość poznania przykładów "dobrych praktyk" oraz stosowanych dokumentów. Szkolenie odbywało się w Sali Konferencyjnej Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. Udział w szkoleniu zadeklarowało 22 osoby. Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbyło się 5 marca br. a zakończyło się egzaminem sprawdzającym w dniu 14.05.2010r.

22 stycznia 2010r.

To pierwsze spotkanie członków OSPSBHP Oddział w Olsztynie w tym roku, które odbyło się tradycyjnie w sali konferencyjnej Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. Spotkanie otworzył Okręgowy Inspektor Pracy Pan Wiesław Matys, który w krótkim wystąpieniu przedstawił plan pracy Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2010. Mówiąc o trudnej roli pracowników służby bhp w zakładzie, podkreślił rolę stowarzyszenia, które wypełniając swoją misję, organizuje spotkania swoich członków, zapewniając różnego rodzaju szkolenia podnoszące wiedzę pracowników służby bhp. W dalszej części spotkania Z-ca okręgowego Inspektora Pracy Pan Marek Wójciak przedstawił obowiązki pracodawców wynikające z Ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych oraz jakie z tym są związane obowiązki pracowników służby bhp. Po przerwie, odbyło się organizacyjne spotkanie członków Oddziału. Prezes Oddziału Elżbieta Bożejewicz zaprezentowała okazjonalny Dyplom Uznania przyznany przez Zarząd Główny OSPSBHP dla Oddziału za zasług w kształtowaniu standardów zawodowych zachowań etycznych wśród pracowników służby bhp. Prezes podziękowała wszystkim, którzy angażują się w pracę Oddziału. W dalszej części przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2009 oraz plan pracy na rok 2010.W roku 2010 zapanowano organizacje dużego przedsięwzięcia, którym będzie piknik edukacyjny "Bezpieczny plac budowy" na 29 maja w Iławie. Piknik został wpisany w działania społecznej kampanii Unii Europejskiej "Bezpieczeństwo przy eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków". Zaplanowano szkolenie okresowe dla członków Oddziału, konkursy dla dzieci oraz inne działania statutowe stowarzyszenia. Na zakończenie spotkania wręczone zostały legitymacje członkowskie. 

Rok 2011

grudzień 2011 
Spotkanie opłatkowe w oddziale olsztyńskim - 16.12.2011r. 


Zbliża się koniec roku. Czas na podsumowanie i zaplanowanie działań na rok następny. Odział olsztyński w dniu 16 grudnia zorganizował spotkanie opłatkowe, na które zaprosił inspektorów pracy z OIP Olsztyn, przedstawicieli ZUS, UDT, WSSE i Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób.
Celem spotkania, oprócz tradycyjnego dzielenia się opłatkiem i składania wzajemnie życzeń, było podsumowanie dotychczasowej działalności oraz zaplanowanie działań na rok następny. Elżbieta Bożejewicz - prezes zarządu oddziału, w krótkiej prezentacji przedstawiła historię oddziału, jego działalność statutową i osiągnięcia. Zaprezentowała również dowody uznania działalności oddziału - Statuetkę przyznaną przez ZG OSPSBHP oraz Dyplom - Podziękowania otrzymany od CIOP - PIB. Była to też stosowna okazja do wręczenia dyplomów - podziękowań dla aktywnych społecznie członków oddziału.
Inspektorzy pracy z OIP Olsztyn zaprezentowali program informacyjno - promocyjno - prewencyjny PIP na rok 2012, zachęcając przy tym, do aktywnego włączenia się członków oddziału. Przedstawiciel ZUS, prezentując szeroką gamę szkoleń oferowanych przez ZUS, również zaproponował bezpłatny w nich udział dla członków oddziału. Podczas spotkania Dyrektor WZMP w Olsztynie, zaproponowała aby w pierwszym kwartale 2012 roku zorganizować wspólnie z OIP seminarium nt badań lekarskich, w tym badań lekarskich dla kierowców. Niespójność w przepisach prawnych w tym zakresie, stwarza wiele problemów dla zakładów pracy, a i też dla lekarzy. 
Ustalenia z zaproszonymi gośćmi, będą inspiracją do właściwego opracowania planu pracy oddziału na rok 2012. 

grudzień 2011
Podsumowanie kampanii społecznej pt. 
"Bezpieczne miejsce pracy" - 09.12.2011r. Warszawa


Kampania społeczna pn. "Bezpieczne miejsce pracy" ruszyła od stycznia tego roku i trwa do końca roku 2011. Celem kampanii było przeprowadzenie informacyjnej kampanii społecznej i podniesienie świadomości społecznej występowania zagrożeń w środowisku pracy i życia człowieka oraz poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed ich skutkami w grupach objętych kampaniami. Nasz oddział brał aktywny udział w kampanii a działania nasze polegały na zorganizowaniu konkursu plastycznego dla dzieci olsztyńskich szkół, udział w organizacji konferencji "Bezpieczne miejsce pracy - zagrożenia czynnikami psychospołecznymi", która miała miejsce 14.04.2011 r. w Olsztynie. 

W dniu 09.12.2011r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB w Warszawie, odbyło się podsumowanie działań w ramach kampanii, podczas którego aktywni partnerzy zostali wyróżnieni Dyplomem - Podziękowania za działania na rzecz zwiększania świadomości występowania zagrożeń w środowisku pracy oraz podnoszenia poziomu wiedzy na temat sposobów ochrony przed skutkami ich występowania, zrealizowanych w ramach kampanii pn. "bezpieczne miejsce pracy" w 2011r."Nasz oddział był wśród wyróżnionych. Dyplom uznania nas jako partnerów działań w ramach kampanii oraz podziękowania za działania, jest jednych z największych wyróżnień za naszą pracę społeczną na rzecz promowania bezpieczeństwa pracy.

grudzień 2011
Wigilia z Zarządem Głównym - 2.12.2011r. Ciechocinek


W dniu 2 grudnia 2011 r. w Ciechocinku Zarząd Główny OSPS BHP zorganizował Wigilię, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele zarządów oddziałów. Nasz oddział reprezentowała Elżbieta Bożejewicz prezes zarządu oraz Cecylia Połuboczek członek zarządu. W godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie, podczas którego Prezes ZG omówił realizację podjętych działań przez ZG OSPS BHP oraz plany na rok 2012.

Wieczorem, podczas kolacji wigilijnej prezes ZG wręczył statuetki oddziałom, które w roku 2011 wyróżniali się swoją działalnością społeczną. W grupie wyróżnionych był też nasz oddział. Statuetka zawiera podziękowanie za działalność na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to dla nas miłe wyróżnienie. 

listopad 2011
Spotkanie szkoleniowe OSPSBHP Olsztyn w dniu 18.11.2011r. 


październik 2011r. 

INAUGURACJA KAMPANII INFORMACYJNEJ PIP 
"POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY" - 14.10.2011r. Olsztynpaździernik 2011r. 

W dniu 7 października 2011r. w Warszawie odbył się Zjazd, podczas którego zostały wybrane nowe władze.

Skład Zarządu Głównego:
1. Prezes Zarządu - Marek Nościusz 
2. Zofia Formella - o/ Gdańsk
3. Piotr Kaczmarek - o/ Kalisz
4. Andrzej Nowak - o/ Częstochowa
5. Piotr Pietras - o/ Warszawa
6. Grzegorz Szałas - o/ Radom
7. Mariola Śrubarczyk - o/ Katowice 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:
1. Halina Grześkiewicz
2. Zenon Naskręt
3. Danuta Ślęczka
4. Roman Wika
5. Katarzyna Wojcieszak 

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego
1. Waldemar Bielak
2. Andrzej Brygoła
3. Janina Łukomska
4. Katarzyna Małecka
5. Maria Nowak

wrzesień 2011r.

Spotkanie członków OSPS BHP oddziału w Olsztynie 09.09.2011r.

9 września 2011r. w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie, odbyło się pierwsze, powakacyjne spotkanie członków OSPSBHP oddziału w Olsztynie. Uczestników powitała Prezes oddziału Elżbieta Bożejewicz, która przedstawiła program spotkania. W spotkaniu uczestniczył p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie Pan Mark Wójciak, który podziękował zarządowi oddziału za dotychczasową współprace z OIP i zachęcał członków oddziału do większego zaangażowania w programach promocyjnych i prewencyjnych PIP. Pan Marek Wójciak przedstawił zebranym zarys programu inauguracji kampanii informacyjnej PIP "Poznaj swoje prawa w pracy", która będzie miała miejsce dnia 14.10.br w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Gościem na spotkaniu był Pan Andrzej Dąbrowski, pracownik Zakładu Techniki Bezpieczeństwa w CIOP-PIB w Warszawie, który poprosił uczestników o wypełnienie ankiety, przeznaczonej do dalszych działań CIOP związanych z bezpieczeństwem pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych.

Po wstępnych wystąpieniach rozpoczęła się część szkoleniowa. Do realizacji tej części została zaproszona firma FARAONE sp. zo.o. z Goleniowa, której wykładowcy przedstawili zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas prac prowadzonych na wysokości. Oprócz wykładów, uczestnicy mogli zobaczyć praktyczny pokaz sposobów zabezpieczania pracowników podczas prowadzenia tych prac. Jednym z wykładowców był Pan Merek Pilanc, z firmy MARFIFT z Warszawy. Przedstawił on propozycję stosowania ruchomych podestów roboczych, ich rodzaje i przeznaczenie w zależności od położenia stanowiska pracy pracownika. 

W drugiej części dnia odbyło się spotkanie członków oddziału. Oprócz omówienia spraw bieżących, prezes oddziału przedstawiła szczegółowo udział członków w inauguracji kampanii informacyjnej PIP "Poznaj swoje prawa w pracy". Oddział olsztyński jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia a jego członków czeka dużo pracy i zaangażowania. Między innymi zaplanowano utworzenie stoiska informacyjnego, prowadzonego przez doświadczonych, posiadających dużą wiedzę pracowników służby bhp. Będzie to okazja dla młodszych koleżanek i kolegów, którzy jeszcze nie posiadają takiego doświadczenia. 

W tym samym dniu, tj. 14.10.2011r. zaplanowano "Bal bhp-owca" dla wszystkich pracowników służby bhp z całego województwa.

czerwiec 2011r.

W dniu 03.06.2011r. w siedzibie OIP w Olsztynie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie powołane w sprawie wyboru Delegatów na Zjazd. W wyniku tajnego głosowania, na Delegatów wybrani zostali: Elżbieta Bożejewicz, Cecylia Połuboczek, Krzysztof Wrzosek, Lech Kalbarczyk, Jan Michałowski. Kadencja Delegatów zgodnie ze Statutem OSPS BHP trwa 4 lata. Delegaci będą brali udział w Zjeździe, który zaplanowany został na dzień 07.10.2011r. w Warszawie.

W drugiej części spotkania z członkami Oddziału, Prezes Zarządu przedstawiła propozycje tematów szkoleń zaplanowanych do końca roku 2011, udział członków Oddziału w Otwartym Spotkaniu Kampanii Społecznej PIP "Poznaj swoje prawa w pracy", organizację święta pracownika służby bhp, udział w ankietach OIP "Badanie świadomości uczniów szkół rolniczych nt bhp w rolnictwie".

Koleżanka Cecylia Połuboczek omówiła sprawy finansowe Oddziału, w tym skuteczność w płatności składek członkowskich. 

kwiecień 2011r.

Konferencja "Bezpieczne miejsce pracy" 14-15.04.2011 r. Olsztyn

W dniach 14-15 kwietnia 2011 roku w Centrum Kongresowym UWM w Olsztynie oraz w Hotelu Park w Olsztynie, odbyła się konferencja pt.: "Bezpieczne miejsce pracy", którą zorganizował nasz oddział we współpracy z CIOP - PIB Warszawa oraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Olsztynie. Konferencja była zorganizowana została w ramach informacyjnej kampanii społecznej pod tym samym tytułem. Organizatorem kampanii, realizowanej w ramach II etapu programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP - PIB). 
 

luty-marzec 2011r.


styczeń 2011r.

Pracowity rok 2011 w OSPSBHP Oddział w Olsztynie

W dniu 21.01.2011r. w siedzibie OIP w Olsztynie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków OSPS BHP oddział w Olsztynie. W pierwszej części spotkania omówiono sprawy organizacyjne, m.in. dotyczące płatności i wysokości składek. Poinformowano również o wykreśleniu członków, którzy nie wywiązują się należycie z zobowiązań zadeklarowanych podczas wstępowania do stowarzyszenia. Prezes oddziału omówiła szczegółowo plan pracy na rok 2011. Priorytetową sprawą dla oddziału jest współudział w organizacji konferencji, która odbędzie się w dniach 14-15.04.2011r. w Olsztynie. Konferencje poprzedzi konkurs plastyczny skierowany do dzieci szkół podstawowych z Olsztyna. Tematem konkursu jest "Bezpieczne miejsce pracy". Regulamin konkursu opracowuje CIOP - PIB a członkowie oddziału będą pełnić funkcję koordynatora, który przeprowadzi z uczniami pogadankę nt bezpieczeństwa w miejscu pracy i w szkole. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji.
Omówiona została tez organizacja konferencji, podział odpowiedzialności członków oddziału za poszczególne zadania.
W dalszej części spotkania inspektor pracy Włodzimierz Łabanowski omówił działania prewencyjne i profilaktyczne OIP w Olsztynie. Realizowane będą takie zadania jak: konkursy PIP, "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie", "Czas pracy a wypadki drogowe", "Wymagania zasadnicze i minimalne maszyn", "Kultura bezpieczeństwa", "Ochrona pracy w rolnictwie", "Poznaj swoje prawa" .
Włodzimierz Łabanowski, inspektor pracy, autor publikacji "Bezpieczeństwo użytkowania maszyn" - poradnik dla pracodawców, wydany przez PIP, omówił temat "Koncepcja bezpieczeństwa maszyn. Wymagania minimalne - Dyrektywa 2009/104/WE". Jest to europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn, która znalazła odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie. Inspektor wyjaśnił różnicę pomiędzy wymaganiami bezpieczeństwa dla maszyn wprowadzanych po raz pierwszy na rynek UE tzw. maszyn nowych i maszyn już użytkowanych, tzw. maszyn starych. Przedstawiając historie dyrektywy maszynowej i dyrektywy narzędziowej pokazał jak obie dyrektywy zostały wdrożone do naszego ustawodawstwa. Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn sprowadza się do zmniejszenia występującego ryzyka. Działanie takie zobowiązani są wprowadzić zarówno producent - projektant jak i pracodawca - użytkownik. Wykład ten stanowił pierwszą część z trzech szkoleń zaplanowanych w oddziale.
 

Rok 2012

grudzień 2012r. 

Przedświąteczne spotkanie w Olsztynie

Tradycyjnie, jak każdego roku, członkowie oddziału olsztyńskiego w dniu 14 grudnia spotkali się w sali konferencyjnej Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. W przedświątecznej atmosferze przy udziale zaproszonych gości z UWM - Studia Podyplomowe BHP w Olsztynie, WSSE w Olsztynie, Stowarzyszenie Zdrowa Praca w Warszawie, OIP w Olsztynie, UDT w Olsztynie, wspólnie omówiono dotychczasową współprace i zaplanowano działania na rok 2013. Prezes oddziału Elżbieta Bożejewicz, w krótkiej prezentacji omówiła działania olsztyńskiego oddziału w roku 2012. Działania stanowiły m.in. 5 spotkań połączonych ze szkoleniem doskonalącym wiedzę członków oddziału, a także seminarium, dwie konferencje i piknik edukacyjny. Oddział był tez organizatorem konkursu plastycznego, skierowanego do zakładów województwa warmińsko –mazurskiego, w którym wzięli udział pracownicy i ich rodziny. Wyróżniający się swoją aktywnością i zaangażowaniem w działalność oddziału członkowie, otrzymali dyplomy podziękowania. 

Zaproszeni goście przedstawili plany pracy na rok 2013 w swoich instytucjach. Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie, Ryszard Dudziński, przestawił planowane kampanie oraz programy prewencyjne PIP, a inspektor pracy Włodzimierz Wiśniewski zaproponował wspólny udział w promowaniu bezpieczeństwa pracy bezpośrednio na placach budów firm budowlanych . Przedstawiciel UDT o/Olsztyn, Czesław Koczan, oceniając wysoko dotychczasową współpracę z olsztyńskim oddziałem, deklarował kolejne wspólne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa pracy. Przedstawicielka z WSSE Aneta Parfianowicz, omawiając plany pracy na rok 2013, zaproponowała wspólne szkolenia dla członków oddziału. Katarzyna Orlak, Prezes Stowarzyszenia Zdrowa Praca, zaproponowała współpracę w zakresie opracowania narzędzi do oceny zagrożeń związanych z występowaniem w środowisku pracy zagrożeń psychospołecznych. Natomiast Monika Maciejewska, kierownik Studiów Podyplomowych BHP przy UWM w Olsztynie, zwróciła uwagę na trudności absolwentów studiów w zdobywaniu doświadczenia i zaproponowała olsztyńskiemu oddziałowi większą współpracę w tym zakresie. Z upoważnienia CIOP-PIB, Elżbieta Bożejewicz zaprezentowała przebieg kampanii "Prewencja wypadkowa", którą w roku 2012 koordynował Instytut oraz przedstawiła założenia i cele nowej społecznej kampanii informacyjnej na rok 2013 p.n. „Przez innowację do bezpieczeństwa”. 


październik 2012r. 

"Dobór środków ochron indywidualnych"
to temat szkolenia, które miało miejsce po części organizacyjnej spotkania członków oddziału olsztyńskiego w dniu 19 października br. Spotkanie tradycyjnie odbyło się w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu w Olsztynie i wzięło w nim udział ok. 60 osób. wrzesień 2012r.

"Wpływ postępu na bezpieczeństwo pracy – kierunki rozwoju BHP" – 
pod takim tytułem w dniach 20-21 września br. odbył się w Warszawie II Kongres Służby BHP zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, oddział Olsztyn reprezentowało pięcioro członków.


Piknik edukacyjny "Prewencja wypadkowa - kultura bezpieczeństwa",
który miał miejsce 7 września w Olsztynie zrealizowany był w ramach kampanii społecznej "Prewencja wypadkowa", koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa", realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Warmińsko Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy na lata 2010 - 2012 powołanej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie


sierpień 2012r.

"22 zadania służby bhp - wymagania prawne a praktyka",
to temat szkolenia którym oddział olsztyński w dniu 24 sierpnia rozpoczął pierwsze powakacyjne spotkani
 

czerwiec 2012r.

"W dniu 28 czerwca 2012 r. w siedzibie OIP w Olsztynie jury w składzie: przedstawiciele OIP Olsztyn, OSPSBHP o/Olsztyn, UDT o/Olsztyn oraz WMOSG w Kętrzynie wyłoniło laureatów w trzech kategoriach wiekowych: 6-13 lat, 14-18 lat i powyżej 18 lat. W każdej kategorii wiekowej przyznano trzy nagrody oraz cztery wyróżnienia. Z uwagi na wysoką jakość wykonanych prac, w kategorii wieku powyżej 18 lat, jury postanowiło przyznać trzy nagrody oraz 6 wyróżnień". maj 2012

Seminarium nt "Szkolenia bhp - wymagania prawne, praktyka, propozycje zmian".

OSPSBHP Oddział w Olsztynie wspólnie z Redakcją miesięcznika ATEST. Ochrona Zdrowia w dniu 18 maja zorganizował w Olsztynie ogólnopolskie seminarium nt "Szkolenia bhp - wymagania prawne, praktyka, propozycje zmian". W seminarium uczestniczyli członkowie ospsbhp oddziału olsztyńskiego, kaliskiego, częstochowskiego, gdańskiego, warszawskiego a także wykładowcy szkoleń bhp, inspektorzy pracy OIP w Olsztynie. kwiecień 2012

Aktywnie w oddziale olsztyńskim

Członkowie oddziału olsztyńskiego w dniu 20 kwietnia uczestniczyli w zebraniu stowarzyszenia połączonego ze szkoleniem. W części dotyczące ogólnych spraw oddziału, prezes zarządu oddziału omówiła sprawy organizacyjne związane z zaplanowanym wspólnie z redakcja ATEST na dzień 18 maja seminarium pn. "Szkolenia bhp - wymagania prawne, praktyka, propozycje zmian", organizację konkursu plastycznego, zaplanowanego w ramach WMSOWpP oraz społecznej kampanii informacyjnej pn "Prewencja wypadkowa", której koordynatorem jest CIOP-PIB, a także przygotowaniami do pikniku edukacyjnego, zaplanowanego na 7 września.
Przewodnicząca oddziałowej komisji rewizyjnej Nina Leśna poinformowała członków o przeprowadzonej kontroli przez przewodniczšcego Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący GKR Roman Wika przeprowadził wyrywkową kontrole dokumentów za okres od początku działalności oddziału. Niestety zarząd oddziału nie otrzymał protokołu kontroli, bo jak oświadczył przewodniczący "w dniu 30 maja odbędzie się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej, podczas którego taki protokół zostanie opracowany i podany do wiadomości zarządu oddziału". 
W drugiej części spotkania inspektor pracy z OIP Olsztyn przedstawił wyniki kontroli tematu "Wypadki", przeprowadzonej przez Inspektorat w Olsztynie. Największe nieprawidłowości dotyczyły: zgłoszenia wypadku w odległym terminie, przystąpienie do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku z nieuzasadnioną zwłoką, ustalenie tylko części przyczyn wypadku, niewłaściwy skład zespołu, zaniechanie oględzin miejsca wypadku, nie zamieszczanie w protokole wypadku naruszonych przez pracodawcę w związku z wypadkiem przepisów prawa pracy w tym zasad bhp lub innych przepisów, ustalenie środków i wniosków profilaktycznych nieadekwatnych do przyczyn wypadków, nie rejestrowanie wypadków przy pracy, nie stosowanie przez pracodawcę środków i wniosków profilaktycznych. Inspektor pracy omawiając poszczególne punkty ankiety kontrolnej, wskazywał na właściwe sposoby sporządzania dokumentacji wypadku. Jak każde spotkanie członków oddziału, było to spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W spotkaniu uczestniczyło ok. 55 osób. 

marzec 2012

Seminarium pn "Ograniczanie wypadków przy pracy"

W ramach Warmińsko Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy powołanej przez Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie oraz Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Prewencja wypadkowa", Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie zorganizował seminarium pn "Ograniczanie wypadków przy pracy". Współorganizatorem tego przedsięwzięcia był olsztyński oddział OSPSBHP, który jest Partnerem strategii oraz CIOP - PIB w Warszawie. Seminarium odbyło się w dniu 22 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Patronatu tego przedsięwzięcia udzielił Wojewoda Warmińsko Mazurskiego oraz Marszałek Urzędu Warmińsko Mazurskiego. Podczas seminarium nasi koledzy prezentowali "dobre praktyki" w zakresie prewencji wypadkowej.

luty 2012

Nadzwyczajne Walne Zebranie w Olsztynie

Zgodnie z wnioskiem komisji rewizyjnej oddziału olsztyńskiego oraz podjętą przez zarząd oddziału uchwałą, w dniu 24.02.2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków oddziału. Obserwatorem przebiegu zebrania był Marek Nościusz prezes zarządu głównego. Na dzień zebrania zarejestrowanych, uprawnionych członków do głosowania było 97, obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu było 44 członków. Z uwagi na brak wymaganej liczby osób uprawnionych do przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, zebranie przeprowadzono w drugim wyznaczonym terminie. Przed rozpoczęciem zebrania dwóch członków komisji rewizyjnej zgłosiło swoją rezygnację na rzecz dyspozycji do pracy w zarządzie, co spowodowało wniesienie poprawki do założonego porządku obrad. Prezes zarządu oddziału Elżbieta Bożejewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu za okres od 26.11.2010 r. do dnia 24.02.1012 r. Przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału przedstawił sprawozdania z kontroli statutowej, a przewodniczący sądu koleżeńskiego odczytał protokół z zebrania, na którym rozpatrywana była sprawa niewywiązywania się sekretarza i v-ce prezesa z powierzonych zadań. Nadzwyczajne Walne Zebranie zatwierdziło protokół sprawozdawczy i udzieliło absolutorium trzem członkom zarządu. Absolutorium nie zostało udzielone sekretarzowi i drugiemu v-ce prezesowi zarządu.
Na prezesa zarządu ponownie zaproponowano Elżbietę Bożejewicz. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku tajnego głosowania kandydatka uzyskała 100 % uprawnionych głosów. Po ukonstytuowaniu się zarządu, skład osobowy przedstawia się następująco: Grzegorz Kulkowski - v-ce prezes, Jan Michałowski- v-ce prezes, Julianna Durczak-sekretarz, Krzysztof Wrzosek - skarbnik. Komisje rewizyjną reprezentują: Nina Leśna-przewodnicząca, Andrzej Urbaniak i Lech Kalbarczyk członkowie. Skład sądu koleżeńskiego pozostał bez zmian. Wybrane władze oddziału pełnić będą swoje funkcje do czasu zakończenia rozpoczętej kadencji czyli przez okres trzech lat.
W przerwie zebrania podczas pracy komisji skrutacyjnej, prezes zarządu głównego przedstawił projekty prac powołanych zespołów ds. przygotowania zmian do rozporządzenia w sprawie służby bhp oraz w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.


styczeń 2012 

27 stycznia tego roku odbyło się pierwsze spotkanie członków olsztyńskiego oddziału. W pierwszej części spotkania prezes zarządu oddziału, Elżbieta Bożejewicz, przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2011, wyjaśniając przy tym szczegółowo źródła przychodów i zasadnoąć wydatków. Druga część spotkania związana była ze szkoleniem nt 
Obowiązki pracodawcy wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138, poz. 931).
 

Rok 2013


WRZESIEŃ
KONFERENCJA pn. "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie" 


"Uroczysta Gala w Sejmie RP"
W dniu 10 września 2013 r. w Sejmie RP miała miejsce uroczysta Gala obchodów 20 – lecia OSPSBHP oraz 60-lecia powołania służby bhp. Podczas uroczystości nasi członkowie (Elżbieta Bożejewicz, Henryk Prałat, Romuald Ulas i Krzystzof Wrzosek) otrzymali Dyplomy Uznania przyznane przez Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP.


CZERWIEC


"Organizacja Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - 28 kwietnia 2013"


Szkolenie nt "Etyka w pracy służby bhp", które odbyło się w dniu 1 marca 2013 r. 


W dniu 25 stycznia 2013r. w oddziale olsztyńskim odbyło się zebranie sprawozdawczo – informacyjne oraz wybory do sądu koleżeńskiego w trybie nadzwyczajnym.

 

Rok 2014

W dniu 24 stycznia br. w Sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie odbyło się zebranie sprawozdawczo informacyjne oddziału olsztyńskiego

Zgodnie w wcześniej wysłanym do członków oddziału  porządkiem obrad, Elżbieta Bożejewicz, prezes oddziału przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za rok 2013. W roku 2013 odbyło się 6 zebrań organizacyjnych oddziału, które połączone były ze szkoleniami tematycznymi, jedną konferencję, trzy wyjazdy techniczne oraz konkurs plastyczny. Zarząd oddziału spotkał się 10 razy, na których podjął 25 uchwał dotyczących organizacji przedsięwzięć, wydatków oraz przyjęcia i skreśleń członków oddziału. Krzysztof Wrzosek, skarbnik oddziału przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2013. Prezentując sprawozdanie w ilości liczbowej, wskazał na przychody oddziału oraz dokładne rozliczenie wydatków ze składek członkowskich. Członek oddziałowej komisji rewizyjnej, Andrzej Urbaniak przedstawił wyniki kontroli działalności oddziału za rok 2013. Na zakończenie zebrania prezes oddziału omówiła plan pracy na rok 2014. Sprawozdania poddane były pod dyskusję i głosowanie a powołana komisja uchwał i wniosków podjęła uchwałę o ich przyjęciu.

W drugiej części spotkania członków oddziału, odbyło się seminarium nt „Bezpieczeństwo pracy przy robotach budowlanych”, które zorganizował zarząd oddziału. Tematy seminarium: „Bezpieczeństwo pracy przy prowadzeniu robót budowlanych – wymagania prawne, przyczyny wypadków przy pracy na budowie”, „Transport osób z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego. Zawiesia – wymagania. Obowiązki hakowego”, „Czynniki szkodliwe, niebezpieczne podczas prowadzenia prac budowlanych – identyfikacja, ocena, środki profilaktyczne”,  „Bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości”,  prezentowali  prelegenci z OIP Olsztyn, UDT oraz przedstawiciel firmy PROTEKT produkującej środki ochrony przed upadkiem z wysokości.

 

MARZEC

Ogólnopolska kampania informacyjna "Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia  w pracy".

Organizatorem kampanii pn. „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy” jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Seminarium „Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pracy”, zorganizowane w dniu 4 kwietnia br. przez OSPSBHP oddział w Olsztynie, jest pierwszym krajowym działaniem w tej kampanii. Współrealizatorami seminarium byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a także członkowie oddziału, których firmy należą do Forum Liderów BHP przy CIOP-PIB. Seminarium odbyło się w Sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP w Olsztynie. W programie konferencji  prezentacji nt „Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pracy”  dokonała Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii CIOP-PIB. Komunikacja w obszarze bezpieczeństwa pracy jest kluczowym elementem prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Prawidłowe i skuteczne informowanie pracowników na temat ryzyka związanego z wykonywaną pracą wpływa na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, co z kolei ma związek z podejmowaniem przez nich prawidłowych decyzji na stanowisku pracy (tj. wykonywaniem pracy w sposób bezpieczny). Ponadto skuteczna komunikacja między przełożonym a podwładnymi oraz między pracownikami zajmującymi równorzędne stanowiska ma ogromne znaczenie dla prawidłowych relacji w miejscu pracy i budowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Uczestnicy seminarium wzięli udział w  ćwiczeniach polegających  na ocenie CV złożonych przez behapowców pod konkretną ofertę pracy. Z dyskusji wśród uczestników okazało się, że trudno jest oceniać kandydata, z którym nie ma bezpośredniego kontaktu. Natomiast jak dało się zauważyć w ofertach pracy ogłaszanych przez przedsiębiorstwa, dużą wagę przywiązuje się do stawianych kandydatom wymagań w zakresie umiejętności komunikacji interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania problemów.

„Porozmawiajmy o rozmowach - kompetencje komunikacyjne w perspektywie
różnych zadań pracowników służby bhp”, to temat, który prezentowały – Monika Maciejewska i Dorota Opolska z Wydziału Nauk Społecznych  UW-M Olsztyn. Warsztaty doskonalące umiejętności w komunikacji polegały m.in. na odtworzeniu rysunku prezentowanego przez lidera grupy, przy czym tylko lider grupy widzi rysunek a pozostali uczestnicy nie mają możliwości zadawania pytań pomocniczych. Te ćwiczenie pokazało, że przekaz komunikacyjny może być różnie odbierany przez odbiorcę. Ćwiczenie było odzwierciedleniem  codziennych relacji miedzy ludźmi w środowisku pracy  jak i w życiu prywatnym.

Na zakończenie seminarium zaprezentowane zostały  „dobre praktyki” z zakresu komunikacji społecznych. Dobre praktyki wdrożone w DEKORGLASS Działdowo SA prezentowała Małgorzata Sosnowska, członek oddziału olsztyńskiego. Omówiła ona metody prowadzonych szkoleń w zakresie bhp w firmie DEKORGLASS a także jak poprzez udostępnioną zakładową stronę internetową,  można zapewnić właściwą komunikację pomiędzy pracownikami firmy oraz udostępnić procedury, instrukcje i formularze stosowane w firmie. Grażyna Niedzielska, również członek oddziału olsztyńskiego zaprezentowała sposób zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych w Browarze w Elblągu. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe, to jeden z ważniejszych elementów  komunikacji na rzecz   bezpieczeństwa pracy. Gościem zaproszonym przez zarząd oddziału olsztyńskiego był Maciej Świerzy, członek oddziału gdańskiego. Na przykładzie opracowanej przez siebie instrukcji bezpiecznej obsługi  prasy, zwrócił on uwagę na ważność  treści instrukcji, która jest również elementem komunikacji w zapewnieniu  bezpieczeństwa pracy.

 

CZERWIEC

Seminarium pn. "Bezpieczeństwo pracy przy obróbce drewna"  MM Szynaka Living w Iławie

Olsztyński oddział OSPSBHP w dniu 30 czerwca br. był organizatorem seminarium połączonego z wizytą techniczną pn. „Bezpieczeństwo pracy przy obróbce drewna”. Miejscem seminarium była firma MM „ Szynaka –Living Sp. z o.o. w Iławie, w której starszym inspektorem bhp jest Iwona zając, członek oddziału. Uczestników powitał Dariusz Miśtal, prezes zarządu spółki w Iławie, który przedstawił historię powstania zakładu oraz profil działalności oraz Jolanta Labiś, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie.

MM „ Szynaka –Living Sp. z o.o. w Iławie, to jeden z sześciu zakładów pracy, zatrudniający ponad 1.000 pracowników, który od   września 2007 roku należy do Grupy zakładów MM Szynaka w Lubawie. W firmie wdrożony jest zintegrowany system zarządzania zgodnie  z normami ISO9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001 :2007  oraz standard IWY . Zakład produkuje meble  mieszkaniowe i  biurowe . W ramach wizyty technicznej, jej uczestnicy mieli okazję zobaczyć nową halę produkcyjną, w której zainstalowana jest nowa linia do opłaszczowywania z wykorzystaniem  urządzeń STEMAS, ZAFARONI i  PIZZETTA oraz wydział rozkroju w starszej części zakładu, gdzie  między innymi znajdują linie Homagów.

Po wizytacji zakładu, rozpoczęła się część seminaryjna. O bezpieczeństwie pracy przy maszynach do obróbki drewna mówił Włodzimierz Łabanowski, nadinspektor pracy OIP w Olsztynie. Omawiając poszczególne maszyny stosowane w zakładach stolarskich, wskazywał na wiele nieprawidłowości w ich obsłudze a także w ich oprzyrządowaniu, w tym brak osłon na elementy ruchome, brak prowadnic itp., które są główną przyczyna wypadków.

Mariola Krajewska, Główny Specjalista w dziale Higieny Pracy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej w Iławie, omawiając czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy zakładów obróbki drewna i związane z nimi choroby zawodowe, zwróciła uwagę, iż w powiecie iławskim w roku 2013 PSS zarejestrowała 551 zakładów drzewnych, zatrudniających 16.963 pracowników. Średnio w  roku zgłaszanych jest ok. 8 podejrzeń o choroby zawodowe, które szczególnie dotyczą alergicznego nieżytu nosa, choroby skóry, alergiczne zapalenie spojówek oraz zespół cieśni w obrębie nadgarstka. Ostatnio najczęściej zgłaszaną chorobą, jest borelioza.

Starszy inspektor ds. bhp, Iwona Zając przedstawiła stan wypadkowości w spółce, porównując dane do lat ubiegłych. W spółce prowadzi się  wiele  działań profilaktycznych, zmierzających do poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Identyfikowane zdarzenia potencjalnie wypadkowe są szczegółowo omawiane przez powołane zespoły, wprowadzono system raportowania ze zdjęciami stwierdzonych uchybień. Wprowadzono system badania wypadków, który polega na tym, że nie szuka się winnych, tylko wyjaśnia się wszystkie zdarzenia w rozwoju wydarzenia wypadku. Wprowadzono system analizowania „4x dlaczego” oraz listy kontrolne.

W Grupie MM Szynaka wprowadzono wiele innych działań popularyzujących bezpieczeństwo pracy, takich jak m.in. konkursy plastyczne o tematyce związanej z pracą w zakładzie, coroczne konkursy - ćwiczenia w ramach udzielania pierwszej pomocy a następnie zawody w całej Grupie, którzy współzawodniczą o Puchar Przechodni Jana Szynaki .

W seminarium udział wzięli członkowie oddziału olsztyńskiego a także zaproszeni do udziału pracownicy służby bhp nie zrzeszeni, pracownicy WSEE w Olsztynie, łącznie ok. 40 osób.

LIPIEC

WYJAZD STUDYJNY DO REPUBLIKI LITEWSKIEJ

Oddział olsztyński OSPSBHP był jednym z organizatorów wyjazdu studyjnego do Republiki Litewskiej w dniach 10-13 lipca br. a uczestnikami wyjazdu byli członkowie oddziałów w Olsztynie, Pile, Katowicach, Słupsku, Warszawa – CENTRUM, Częstochowie, Lublinie, Szczecinie, przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB, Polskiego Zrzeszenia Producentów Dystrybutorów Środków Ochron Indywidualnych, FARAONE AKALA, Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, łącznie 71 osób. Z naszego oddziału pojechało 11 osób. Wyjazd studyjny wpisuje się w działania ogólnopolskiej, informacyjnej kampanii społecznej pod tym samym tytułem, która koordynowana jest przez CIOP-PIB.

W dniu przyjazdu, tj. 10 lipca,   w godzinach popołudniowych uczestnicy wyjazdu wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Polonii zamieszkującymi w Druskiennikach podczas którego wręczyliśmy  podarunki  w postaci polskich książek.

W dniu 11 lipca od godzin rannych rozpoczęło się zaplanowane seminarium pod nazwą „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”. Gośćmi zaproszonymi do realizacji programu części pierwszej byli: Arunas Lupeika, Z-ca Głównego Inspektora Pracy Republiki Litewskiej, Vaidas Maśidlauskas, specjalista ds. bhp w firmie Tuvlita, TUV Thuringen grupe oraz ze strony polskiej Agnieszka Szczygielska, koordynatora kampanii „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, Marek Nościusz, prezes ZG OSPSBHP. Prowadzącym była Elżbieta Bożejewicz, prezes zarządu oddziału olsztyńskiego OSPSBHP. Tłumaczem wystąpień gości litewskich był Romuald Drobysz, członek oddziału olsztyńskiego.

Po przerwie obiadowej Arunas Lupeika, Z-ca Głównego Inspektora Pracy Republiki Litewskiej podsumował udział strony litewskiej w seminarium. Jak powiedział: „ nie ważna jest narodowość, przekonania polityczne czy też wyznaniowe, ważny jest ten sam cel, jakim jest bezpieczeństwo pracownika”. Dziękując za zaproszenie, deklarował chęć utrzymania współpracy i obustronnych spotkań.

W drugiej części seminarium, którą prowadziła Beata Kaczmarek, członek zarządu oddziału katowickiego, przedstawiciele oddziałów OSPSBHP, którzy brali udział w wyjeździe studyjnym, prezentowali działania swoich oddziałów na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Były to oddziały w Olsztynie, Pile, Katowicach, Warszawie - Centrum, Słupsku, Częstochowie, Lublinie, działające aktywnie na rzecz bezpieczeństwa pracy.

Dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy na przykładzie Forum Liderów działających przy  CIOP-PIB – przedstawiła Elżbieta Bożejewicz, Gł. Specj.ds. bhp w Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym „IPB” sp. z o.o. w Iławie. IPB zostało przyjęte do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w roku 2002. Od tego czasu, za działania na rzecz bezpieczeństwa otrzymało zieloną, srebrną i cztery złote karty FL.

Rolę Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB
w promowaniu najnowszych rozwiązań i wiedzy w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w małych i średnich przedsiębiorstwach prezentowała Halina Żbikowska, właściciel firmy MARS-ŻBIK z Gdańska.

Adam Jabłoński dyrektor ds. Marketingu firmy Filter Service, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochron Indywidualnych,w pierwszej części swojego wystąpienia przedstawił definicję komunikacji interpersonalnejoraz jej modele. Prelegent w dalszej części wystąpienia wskazał też na zależność doboru środków ochronnych a zagrożeniami wynikającymi podczas wykonywanej pracy.

Ostatnim punktem seminarium było krótkie wystąpienie Pawła Rozowskiego, w-ce prezesa zarządu Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Paweł Rozowski przedstawił cele założenia stowarzyszenia a także najbliższe plany działalności, zachęcając do współpracy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Na zakończenie seminarium, głos zabrał Marek Nościusz, prezes zarządu ZG OSPSBHP, dziękując organizatorom za dobrze przygotowane spotkanie.

W dniu 12 lipca uczestnicy wyjazdu zwiedzali Wilno i Troki k/Wilna. W Wilnie grupy uczestników oprowadzali przewodnicy.

Przez cały okres trwania wyjazdu studyjnego, wśród uczestników panowała przyjazna atmosfera, nawiązały się przyjaźnie, była wymiana doświadczeń zawodowych. Organizatorzy wyjazdu, w dowód uznania za organizację w zakresie logistyki oraz części merytorycznej, otrzymali od wszystkich uczestników podarunki oraz laurkę z podziękowaniem podpisaną przez wszystkich uczestników.

WRZESIEŃ

Konferencja „Komunikacja i etyka, a bezpieczeństwo pracy”

Konferencja  zorganizowana została w ramach  kampanii społecznej „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, której koordynatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie.

Patronatu Honorowego  udzielił  Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie.

Patronat medialny udzieliły TVP Olsztyn oraz redakcje czasopism branżowych: Atest. Ochrona Pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Praca i Zdrowie, Przyjaciel przy Pracy oraz Promotor.

Konferencja składała się z trzech części a jej prowadzenie zlecono Jackowi Dolińskiemu, który jest psychologiem, trenerem.

W Sesji I pn. „Komunikacja”, prelegenci: Agnieszka Szczygielska, Koordynator Kampanii CIOP-PIB; dr Monika Maciejewska, wykładowca Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie; Sławomir Kacprzak, starszy specjalista ds. urządzeń transportu bliskiego w Urzędzie Dozoru Technicznego Oddział w Olsztynie i Robert Kozela, redaktor naczelny miesięcznika ATEST, prezentowali tematy związane z komunikacją interpersonalną, metody i sposoby  jej przekazywania, rzetelność w jej przekazie oraz jej wpływ na bezpieczeństwo pracy. Marek Wójciak, Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił dane statystyczne dotyczące sygnalizowania naruszeń prawa pracy.

Przed przerwą kawową, Beata Froń, Naczelnik Wydziału Prewencji i Rehabilitacji ZUS     w Warszawie, poinformowała uczestników konferencji o programie prewencyjnym ZUS, dzięki któremu zakłady pracy mogą uzyskać pomoc finansową w realizacji projektów doradczych i inwestycyjnych na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Szczegółowe porady udzielane były na stoisku ekspeckimZUS.

W sesji II pn. „Etyka”, prelegenci: prof. Anna Barcik, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; dr Zofia Migus- Bębnowicz, wykładowca Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie; Elżbieta Bożejewicz, prezes oddziału OSPSBHP  w Olsztynie; Andrzej Nowak, biegły sądowy, prezes zarządu oddziału OSPSBHP w Częstochowie, v-ce prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, prezentowali tematy związane z public  relations w społecznej komunikacji oraz etyką zawodową mającą wpływ na bezpieczeństwo pracy.

Trzecia część konferencji, to debata „Whistleblowing a etyka i komunikacja w biznesie”. Moderatorem debaty był Grzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo, Fundacji im. Stefana Batorego. W debacie udział wzięli:  Anna Wojciechowska-Nowak z Fundacji im. Stefana Batorego, która wyjaśniła uczestnikom konferencji regulację whistleblowingu, stan obecny i postulaty zmian; Maria Danielewicz przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Olsztynie, która zabrała głos  w sprawie mediacji pracowniczych oraz kodeksu etyki zawodowej w tym środowisku zawodowym a także: Jacek Żerański, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy  w Olsztynie; Monika Maciejewska, społeczny inspektor pracy UWM w Olsztynie, Wiesław Łubiński , kanclerz Loży Olsztyńskiej BCC; Adam Jabłoński, prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochron Indywidualnych; prof. Anna Barcik, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego    w Katowicach; Władysław Bielski, prezes zarządu Olsztyńskiej Izby Budowlanej w Olsztynie; Ireneusz Markiewicz, kierownik działu administracyjnego Urzędu dozoru technicznego Oddział w Olsztynie; Agnieszka Szczygielska, Koordynator kampanii „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”    w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym i Marek Nościusz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP. Uczestnicy debaty wypowiadali się w sprawach związanych w potrzebą tworzenia kodeksów etyki zawodowej, budowania komunikacji w zakładzie pracy między przełożonym a podwładnymi oraz między pracownikami zajmującymi równorzędne stanowiska, komunikacji, która pozwala unikać oskarżeń o donosicielstwo i nieetyczne zachowanie i ma ogromne znaczenie dla prawidłowych relacjach w miejscu pracy.

W konferencji wzięło udział ok. 200 uczestników.

Po części oficjalnej konferencji, organizatorzy wręczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursu plastycznego pn. „Bezpieczne miejsce pracy”, którego prace eksponowane były przed salą konferencyjną oraz konkursu „Aktywny BEHAPOWIEC”. Konferencji towarzyszyły stoiska eksperckie PIP, CIOP-PIB, UDT, WSEE, ZUS oraz wydawnictwa TARBONUS a także producentów AKALA FARAONE, FILTER SERVICE i ARIS.

W godzinach wieczornych odbył się bal BHP.

PAŹDZIERNIK

Zebranie członków oddziału OSPS BHP w Olsztynie oraz seminarium "Programy dofinansowania przedsiębiorstw" – 24 października 2014 r.

W dniu 24 października br., w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, odbyło się zebranie członków oddziału oraz seminarium. Podczas zebrania wręczono legitymacje kolejnym nowym członkom oddziału, który liczy obecnie 110 członków. W pierwszej części zebrania podsumowano organizację wrześniowej konferencji pn. "Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy". Prezes oddziału Elżbieta Bożejewicz przedstawiła projekt planu pracy oddziału na kolejny rok.

W drugiej części spotkania odbyło się seminarium pn."Programy dofinansowania przedsiębiorstw", w którego programie znalazły się trzy wystąpienia. Pierwszym z prelegentów był Grzegorz Kordowski – przedstawiciel Oddziału ZUS w Olsztynie. Zaprezentował on możliwości pozyskania środków finansowych na poprawę warunków pracy z funduszy prewencyjnych ZUS w ramach projektów dotyczących utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

W kolejnej części seminarium, przedstawiciele firmy Max Harter tj. Grzegorz Dokurno i Michał Pyka przedstawili „program wczesnej defibrylacji w miejscu pracy” opracowany przez firmę PHILIPS. Zaprezentowane zostały zasady użycia defibrylatora a uczestnicy seminarium mieli możliwość uczestniczyć w pokazie użycia defibrylatora szkoleniowego w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK) a także sami mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo – oddechową (RKO) z użyciem zestawu szkoleniowego. Przedstawiciele firmy Max Harter zaprezentowali możliwości finansowania zakupu defibrylatora za środków zewnętrznych tj. z funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych lub też za pomocą odliczeń z PEFRON.

Na zakończenie seminarium,  członek oddziału Krzysztof Wrzosek, podzielił się swoim doświadczeniem w zakresie pozyskania środków z ZUS jak i wdrożenia defibrylatora do systemu pierwszej pomocy (SPP) w miejscu pracy.