"Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy" w Olsztynie

2016-02-02

"Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy" - pod taką nazwą Zarząd Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie zorganizował bezpłatne szkolenie, w którym udział wzięli pracodawcy oraz osoby zatrudnione w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach z obszaru działania Oddziału ZUS w Olsztynie i Elblągu.

Szkolenie realizowane było w pięciu Modułach tematycznych w dniach od 22 maja do 26 czerwca 2015 r. i obejmowało łącznie 40 godzin lekcyjnych, w tym 8 godzin ćwiczeń. Realizatorami tematów szkolenia byli: "Prawna ochrona pracy w Systemie Zarządzania BHP w zakładzie pracy" - Wiesław Matys, inspektor pracy; "Ryzyko zawodowe i System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" – Piotr Leśniewski – specjalista bhp, dr Zofia Migus Bębnowicz, wykładowca akademicki; "Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy – ograniczenia narażenia, dobór środków ochronnych" – Tomasz Grausz i Włodzimierz Łabanowski, inspektorzy pracy; "Wypadki przy pracy – procedura postępowania, ustalanie przyczyn, działania profilaktyczne, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy" – Adam Sikora, inspektor pracy oraz Grzegorz Achremczyk, ratownik medyczny; "Metody szkoleń bhp i popularyzacja wiedzy w zakresie bhp" – Agnieszka Szczygielska, wykładowca CIOP-PIB.

W szkoleniach udział wzięło 97 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, z czego 70% uczestników, to członkowie oddziału OSPSBHP w Olsztynie. W ramach materiałów edukacyjnych oprócz materiałów przygotowanych przez wykładowców, zakupiono podręczniki: „Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy”, autorów J. Gładyś i Stefan M. Kwiatkowski, wydanej przez CIOP-PIB oraz „22 zadania służby bhp. Standardy działania”, autorstwa L. Zielińskiego, wydanej przez SIGMA-NOT . 

Każdy Moduł szkolenia zakończył się wydaniem stosownego zaświadczenia. Uczestnicy szkolenia, którzy uczestniczyli we wszystkich Modułach, mogli przystąpić do egzaminów pisemnych (test z pytaniami opracowanymi przez wykładowców) i otrzymać dodatkowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp dla pracodawcy, służby bhp oraz osób wykonujących zadania służby bhp. Takich osób było 65. Szkolenia zostały sfinansowane z Funduszu Prewencyjnego ZUS.