Walne Zebranie w Olsztynie

2016-03-01

W związku z upływającą kadencją władz oddziału OSPSBHP w Olsztynie, w piątek 26 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na dzień zwołanego zebrania zarejestrowanych, uprawnionych członków do głosowania było 118, a obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu było 34 członków. Z uwagi na brak wymaganej liczby osób uprawnionych do przeprowadzenia Walnego Zebrania, zebranie przeprowadzono w drugim wyznaczonym terminie.

Ustępujący Prezes zarządu oddziału Grzegorz Kulkowski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za okres od 10.07.2015 roku do dnia wyborów, przewodnicząca komisji rewizyjnej oddziału Nina Leśna przedstawiła sprawozdanie z kontroli statutowej, a przewodniczący sądu koleżeńskiego odczytał sprawozdanie z działalności sądu.  Po przegłosowaniu i przyjęciu sprawozdań przystąpiono do wyborów na Prezesa zarządu. 
Zaproponowano kandydaturę Grzegorza Kulkowskiego, który wyraził zgodę oraz Elżbietę Tkaczyk, która nie wyraziła zgody. W wyniku tajnego głosowania kandydat uzyskał 34 ważne głosy za. Po wyborze Prezesa Walne Zebranie przystąpiło do wyborów członków zarządu. Zgłoszono pięć kandydatur i wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. W wyniku przeprowadzonego głosowania do zarządu weszli: Ewelina Baranowska, Elżbieta Tkaczyk, Nina Leśna i Krzysztof Wrzosek. Po ukonstytuowaniu się zarządu, skład osobowy przedstawia się następująco: Elżbieta Tkaczyk - v-ce prezes, Krzysztof Wrzosek - v-ce prezes, Ewelina Baranowska – sekretarz i Nina Leśna - skarbnik. W wyniku dalszych głosowań wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Lech Kalbarczyk – przewodniczący oraz Romuald Drobysz i Krzysztof Jeleński – członkowie, a także Sąd Koleżeński: Stanisław Rynkiewicz – przewodniczący, Sławomir Frączkiewicz i Tomasz Sawicki – członkowie.
W drugiej części spotkania odbyło się seminarium pn. „Działania na rzecz poprawy warunków pracy w zakładach pracy na rok 2016”, na które Zarząd zaprosił Prezesa ZG OSPSBHP – Elżbietę Bożejewicz, Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie Marka Wójciaka i nadinspektora pracy OIP w Olsztynie Włodzimierza Łabanowskiego, Dyrektora UDT oddział w Olsztynie Tomasza Gosiewskiego, Panią prof. Krystynę Skibniewską z Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie oraz  przedstawiciela ZUS – Katarzynę Niećko i Z-cę Dyrektora Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Sanitarnego – Panią Bożenę Najdę.
Podczas spotkania Prezes ZG przedstawiła plan pracy ZG na bieżący rok oraz nakreśliła kierunki działań i współpracy z oddziałami OSPSBHP. Prezes zarządu oddziału olsztyńskiego również przedstawił plan pracy oddziału, po czym każdy z zaproszonych gości odniósł się do planowanych przedsięwzięć, zapewniając o woli współpracy i wniesienia swojego wkładu w działania dążąc do wspólnego celu, jakim są działania na rzecz poprawy warunków pracy w zakładach pracy województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku.