W Olsztynie wybrano nowy zarząd

2016-02-02

W dniu 10.07.2015 roku zgodnie z podjętą przez Zarząd oddziału OSPSBHP w Olsztynie uchwałą z dnia 23.05.2015 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków oddziału.

Podstawą do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania była złożona przez Prezesa Oddziału Elżbietę Bożejewicz, rezygnacja z pełnionej funkcji po wyborze jej osoby na Prezesa Zarządu Głównego podczas zjazdu delegatów, który odbył się w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 17.04.2015 roku. Przed rozpoczęciem zebrania dwoje członków zarządu złożyło swoją rezygnację z członkostwa w zarządzie, a pozostałych dwóch złożyło rezygnację z pełnionych dotąd funkcji, co spowodowało wniesienie poprawek do założonego porządku obrad i dokonanie wyborów całego stanu zarządu. Ponadto z porządku obrad wykreślono punkty dotyczące wyborów do komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Ustępująca Prezes zarządu oddziału Elżbieta Bożejewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu za lata 2012 – 2015, a członek komisji rewizyjnej oddziału Lech Kalbarczyk przedstawił sprawozdanie z kontroli statutowej. Po przegłosowaniu i przyjęciu sprawozdań przystąpiono do wyborów Prezesa zarządu oddziału oraz członków zarządu oddziału olsztyńskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania Prezesem wybrano Grzegorza Kulkowskiego, a do zarządu weszli: Ewelina Baranowska, Elżbieta Tkaczyk, Katarzyna Wołyniec i Krzysztof Wrzosek. Po ukonstytuowaniu się zarządu, skład osobowy przedstawia się następująco: Elżbieta Tkaczyk - v-ce prezes, Krzysztof Wrzosek - v-ce prezes, Ewelina Baranowska – sekretarz i Katarzyna Wołyniec - skarbnik. Wybrany zarząd, jak i pozostałe organy oddziału pełnić będą swoje funkcje do czasu zakończenia rozpoczętej kadencji czyli do 24.02.2016 roku.